วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชฟ.12     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201040026 นางสาวสุภาวดี กินรี                       
262201040029 นายถิรวุฒ พานเงิน                       
362201040030 นายเทิดศักดิ์ พิงพวย                       
462201040031 นายธนกฤต พรมชา                       
562201040032 นายธนชัย พฤกษา                       
662201040033 นายธนพงษ์ พงษ์สีดา                       
762201040034 นายธนพล บุญนำ                       
862201040035 นายธนวัฒน์ พะวงค์                       
962201040036 นายธนวัฒน์ สงเมือง                       
1062201040037 นางสาวธมล บุตรชาติ                       
1162201040038 นายธราดล อภัยวงศ์                       
1262201040039 นายธัชนนท์ คันศร                       
1362201040040 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเมือง                       
1462201040042 นายนนทิกร พงษ์วิเศษ                       
1562201040043 นางสาวนิติรัฐ กองวงศ์                       
1662201040044 นายบัวบูชา คำทวี                       
1762201040045 นางสาวบุษกร บัวทิพย์                       
1862201040046 นายปฏิวัติ เจนเกษกรณ์                       
1962201040047 นางสาวปนัดดา คนหาญ                       
2062201040048 นายประกฤษฎิ์ นาจำปา                       
2162201040049 นายประกายสิทธิ์ ใจดี                       
2262201040050 นายประกาศิต ตำหนง                       
2362201040051 นายประกิต ชำนิกุล                       
2462201040053 นายปิยชัย พรหมประดิษฐ์                       
2562201040054 นายปิยวัฒน์ บุญมา                       
2662201040055 นายปุณณวิช ศรีโยธี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )