วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชฟ.12     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121040024 นายธนันท์พงค์ ไพฑูรย์                       
26121040025 นายธนากร สงค์เมือง                       
36121040026 นายธนาวิชญ์ แขมคำ                       
46121040027 นายธราธร สานนท์                       
56121040028 นายธวัชชัย ช่างแก้ว                       
66121040029 นายธวัชชัย ทองยุ้น                       
76121040030 นายนนทชัย เผดิม                       
86121040031 นายนิธิทัศน์ สุคะตะ                       
96121040032 นายนิเวศน์ กาญจนชาติ                       
106121040033 นางสาวบัณฑิตา ใยทอง                       
116121040034 นายปกรณ์ ผาสุข                       
126121040035 นายปฏิภาณ ละดาวัลย์                       
136121040036 นายประสิทธิ์ อินทร์ธรรม                       
146121040037 นายปรัชญา ขันคำ                       
156121040038 นายพงศกร เผ้าอาจ                       
166121040039 นายพงศ์ดนัย มูลดับ                       
176121040040 นายพรรวินท์ บุญธรรม                       
186121040041 นายพรหมพิริยะ จำปา                       
196121040042 นายพลวัฒน์ พิมพันธ์                       
206121040043 นางสาวพลอยไพลิน หงษ์อินทร์                       
216121040044 นายพัดยศ ทุมมา                       
226121040045 นายพิเชษฐ์ ภางาม                       
236121040046 นายพีรณัฐ เวทย์ศิริยานันท์                       
246121040095 นายปรมี ศรีแก้ว                       
256121040099 นายบุญมี สีหมอก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )