วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201040002 นางสาวกรองกาญจน์ บุญเรือง                       
262201040003 นายกฤษฎา สมบุญ                       
362201040004 นายกวินทัต โมทะจิตต์                       
462201040005 นายเกียรติศักดิ์ เกษกุล                       
562201040006 นายเกียรติศักดิ์ รินทร์จันทร์                       
662201040007 นายจอมพลภูมิ บุญให้                       
762201040008 นายจักรกฤษ ภิลารัก                       
862201040010 นายจักรพันธ์ บุญชาลี                       
962201040012 นายจิรวัฒน์ พงษ์ภาพ                       
1062201040013 นายจิระพงศ์ จตุรทิพย์คันธา                       
1162201040014 นายจิระศักดิ์ มาสุข                       
1262201040015 นายจิรายุส สมรัตน์                       
1362201040016 นายจิราวุธ คันศร                       
1462201040017 นายชุมพร ตุ้มคำ                       
1562201040018 นายฐิติพัฒน์ เภาผ่อง                       
1662201040019 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวรรค์                       
1762201040020 นายณัฐกิตติ์ บุติพันคา                       
1862201040021 นายณัฐกิตติ์ สมบรรณ์                       
1962201040022 นายณัฐพล โสผล                       
2062201040023 นายณัฐภูมิ มิ่งขวัญ                       
2162201040024 นายณัฐวุฒิ พรมชาติ                       
2262201040025 นายณัฐวุฒิ มงคล                       
2362201040028 นายณัฐิวุฒิ ประทุมวงค์                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201040026 นางสาวสุภาวดี กินรี                       
262201040030 นายเทิดศักดิ์ พิงพวย                       
362201040031 นายธนกฤต พรมชา                       
462201040032 นายธนชัย พฤกษา                       
562201040033 นายธนพงษ์ พงษ์สีดา                       
662201040034 นายธนพล บุญนำ                       
762201040035 นายธนวัฒน์ พะวงค์                       
862201040036 นายธนวัฒน์ สงเมือง                       
962201040037 นางสาวธมล บุตรชาติ                       
1062201040038 นายธราดล อภัยวงศ์                       
1162201040040 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเมือง                       
1262201040043 นางสาวนิติรัฐ กองวงศ์                       
1362201040044 นายบัวบูชา คำทวี                       
1462201040045 นางสาวบุษกร บัวทิพย์                       
1562201040046 นายปฏิวัติ เจนเกษกรณ์                       
1662201040047 นางสาวปนัดดา คนหาญ                       
1762201040048 นายประกฤษฎิ์ นาจำปา                       
1862201040050 นายประกาศิต ตำหนง                       
1962201040051 นายประกิต ชำนิกุล                       
2062201040053 นายปิยชัย พรหมประดิษฐ์                       
2162201040054 นายปิยวัฒน์ บุญมา                       
2262201040055 นายปุณณวิช ศรีโยธี                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )