วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชช.12     ชื่อกลุ่ม โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201030002 นายก้องภพ สติภา                       
262201030004 นายคณิตกร อุ่นคำ                       
362201030005 นายจักรวมินทร์ เคเมือง                       
462201030010 นายณัฐสิทธิ์ ชิณวงค์                       
562201030011 นายทักษิณ บุญศรี                       
662201030012 นายธีรชัย แก้วเลื่อน                       
762201030013 นายนรบดี ศรีนาม                       
862201030014 นายประสิทธิ์ ลีลา                       
962201030015 นายผดุงพงษ์ แก้วเกิด                       
1062201030016 นายพชรดนัย สุทาบุญ                       
1162201030017 นายพิชัยยุทธ งาหอม                       
1262201030018 นายพิชิตชัย แสนวัง                       
1362201030023 นายวิษณุ ทองด้วง                       
1462201030026 นายเสกสรร เมืองอินทร์                       
1562201030027 นายอภิศักดิ์ ทองปาน                       
1662201030032 นายปรีดี หกขุนทด                       
1762201030033 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่จึง                       
1862201030034 นายธนภัทร พุ่มพล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )