วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.11
  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
  สาขางานโครงสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201030001 นายกฤษณพล ขันแก้ว                       
262201030003 นายคชวัตร รูปสอาด                       
362201030006 นายจักรินทร์ ปัญญา                       
462201030007 นายชัตณุพงษ์ วงค์แสง                       
562201030008 นายชัยมงคล นามวงศ์                       
662201030009 นายณัฐชัย ดีสองชั้น                       
762201030019 นายพีรพัฒน์ ใสกระจ่าง                       
862201030020 นายภูวนัย นนทชัย                       
962201030021 นายรัชชานนท์ เขตตะ                       
1062201030022 นายวรชิต ทองพินิจ                       
1162201030024 นายศิริวัฒน์ พิมสอน                       
1262201030025 นายศุภวิชญ์ จันทร์ไกล                       
1362201030028 นายสุทธิพงษ์ พวงเงิน                       
1462201030029 นายก้องภพ บัวศรีใส                       
1562201030030 นายชาคริต บุตะเคียน                       
1662201030031 นายวีระยุทธ ไชยบำรุง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชช.12
  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
  สาขางานโครงสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201030002 นายก้องภพ สติภา                       
262201030004 นายคณิตกร อุ่นคำ                       
362201030005 นายจักรวมินทร์ เคเมือง                       
462201030014 นายประสิทธิ์ ลีลา                       
562201030015 นายผดุงพงษ์ แก้วเกิด                       
662201030016 นายพชรดนัย สุทาบุญ                       
762201030018 นายพิชิตชัย แสนวัง                       
862201030027 นายอภิศักดิ์ ทองปาน                       
962201030032 นายปรีดี หกขุนทด                       
1062201030034 นายธนภัทร พุ่มพล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )