ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชช.12    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
620100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
720100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1020103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1220000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1320000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1520000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1620000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1720000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1820001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2020103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:44:31

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2320000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2620103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2720103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2820103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2920103-2007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3020103-2011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3120103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220103-2112งานสี 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3320000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 45 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3420000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3520000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3620000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3720001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3820001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3920100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4020103-2004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4120103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4220103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4320103-2010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4420103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4520103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4620103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4720103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4820000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 44 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:44:31

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4920103-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5020000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5220103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5320103-2204โครงสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5420103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5520103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5620103-2113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5720103-2114เชื่อมซ่อมบำรุง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5820103-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5920103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
6020103-2110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 45 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:44:31
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0158229 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.