วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชช.12     ชื่อกลุ่ม โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121030023 นายวรเทพ ดวนใหญ่                       
26121030024 นายวัชพงศ์ ดูแล                       
36121030025 นายวิทวัฒน์ สะใบ                       
46121030026 นายวีรยุทธ ยอดทอง                       
56121030027 นายวุฒิกานต์ สังข์ใหม่                       
66121030028 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมา                       
76121030029 นายศิวัฒน์ โยธา                       
86121030030 นายสันติพงษ์ สะมา                       
96121030031 นายสัมฤทธิ์ นามวงศ์                       
106121030032 นายสิทธิศักดิ์ แสงทอง                       
116121030033 นายสุรศักดิ์ พลปลัด                       
126121030034 นายอนุชิต ครุตานนท์                       
136121030035 นายอนุพงษ์ หวังผล                       
146121030036 นายอนุรักษ์ นิยมวงค์                       
156121030037 นายอนุวัฒน์ ขันวงษ์                       
166121030038 นายเจตตริน ปัสสาสิงห์                       
176121030039 นายเจษฎากรณ์ จันทพันธ์                       
186121030040 นายเสรี สินศาสตร์                       
196121030041 นายเอกรินทร์ มีสิน                       
206121030042 นายทชา สังวัง                       
216121030043 นายสุทิน โพธิ์ดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )