วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชช.11     ชื่อกลุ่ม โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201030001 นายกฤษณพล ขันแก้ว                       
262201030003 นายคชวัตร รูปสอาด                       
362201030006 นายจักรินทร์ ปัญญา                       
462201030007 นายชัตณุพงษ์ วงค์แสง                       
562201030008 นายชัยมงคล นามวงศ์                       
662201030009 นายณัฐชัย ดีสองชั้น                       
762201030019 นายพีรพัฒน์ ใสกระจ่าง                       
862201030020 นายภูวนัย นนทชัย                       
962201030021 นายรัชชานนท์ เขตตะ                       
1062201030022 นายวรชิต ทองพินิจ                       
1162201030024 นายศิริวัฒน์ พิมสอน                       
1262201030025 นายศุภวิชญ์ จันทร์ไกล                       
1362201030028 นายสุทธิพงษ์ พวงเงิน                       
1462201030029 นายก้องภพ บัวศรีใส                       
1562201030030 นายชาคริต บุตะเคียน                       
1662201030031 นายวีระยุทธ ไชยบำรุง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )