วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชก.12     ชื่อกลุ่ม เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201020071 นายพีระพัฒน์ มะโนชาติ                       
262201020072 นายภราดร พุทธา                       
362201020073 นายภาณุพงศ์ สอนผา                       
462201020074 นายภูมิพัฒน์ เอื้อเฟื้อ                       
562201020075 นายภูริภัทร สีดา                       
662201020076 นายภูวนาท โพธิ์ศรี                       
762201020077 นายมินธดา เสนาสี                       
862201020078 นายรณชัย เกษา                       
962201020079 นางสาวรุ่งทิวา นกทอง                       
1062201020080 นายวงศกร โสรส                       
1162201020081 นายวศิน จันทร์เกษร                       
1262201020082 นายวสันต์ เชี่ยวชาญ                       
1362201020083 นายวีระภาพ สมัญญา                       
1462201020084 นายวีระศักดิ์ โพธิ์แก้ว                       
1562201020085 นายวีรัตน์ ขาวสะอาด                       
1662201020086 นายศรัทธารัตน์ เพ็งแจ่ม                       
1762201020087 นายศิริพัฒน์ คำหล้า                       
1862201020088 นายสันติสุข ทัดแก้ว                       
1962201020089 นายสิทธิพร โกเทวิปู                       
2062201020090 นายสุเมธ บุญจูง                       
2162201020091 นายสุริยา สากล                       
2262201020092 นายอติรุจ พิมพา                       
2362201020093 นายอนุนัย เวชการ                       
2462201020094 นายภูวไนย์ ใจดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )