วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชก.12     ชื่อกลุ่ม เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121020070 นายยงยุทธ โคดม                       
26121020071 นายยศนัย จันทบุตร                       
36121020073 นายรชานนท์ พิลาดี                       
46121020074 นายรัชพล ศรีละพันธ์                       
56121020075 นายวรวุฒิ น้อยสุข                       
66121020076 นายวิทยา สุริโย                       
76121020077 นายศรัณย์ กาดรัมย์                       
86121020078 นายสิทธิศักดิ์ ศรีพล                       
96121020079 นายสุดที่รัก ไชยสิน                       
106121020080 นายสุรศักดิ์ แก้วคำ                       
116121020081 นายอดุลชัย ทองเลิศ                       
126121020082 นายอนุรักษ์ จันทะเสน                       
136121020083 นายอนุศักดิ์ มีทอง                       
146121020084 นายอนุสรณ์ คำเมือง                       
156121020085 นายอภินันท์ อรรคบุตร                       
166121020086 นายอภิสิทธิ์ เหิรเมฆ                       
176121020087 นายอลงกรณ์ ชินวงค์                       
186121020088 นายอัมรินทร์ เจริญยิ่ง                       
196121020089 นายอาทิตย์ พรมประดิษฐ                       
206121020090 นายเจษฎา หีตช่วย                       
216121020091 นายเอกราช ทองบาง                       
226121020092 นายไพบูลย์ ดวงลายทอง                       
236121020096 นายเศรษฐกร พานิช                       
246121020099 นายเจษฎา ขำพิมาย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )