วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชก.11     ชื่อกลุ่ม เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201020047 นายกิตติธัช งามวิลัย                       
262201020048 นายจำลอง ดอกพอง                       
362201020049 นายณัฎฐากร แก้วภักดี                       
462201020050 นายณัฐวุฒิ มาหย่อม                       
562201020051 นายดนิต ดวงประทุม                       
662201020052 นางสาวทรงอัปสร วาฤกษ์ดี                       
762201020053 นายธนวัฒน์ มังษา                       
862201020054 นายธนวัฒน์ ศรีคราม                       
962201020055 นายธนวุฒิ กาลเมฆ                       
1062201020056 นายธนาธิป ครองเชื้อ                       
1162201020057 นายธนิก ศรีพล                       
1262201020058 นายธนิยะ ลาเลิศ                       
1362201020059 นายธัญวุฒิ ปิ่นกล้า                       
1462201020060 นายธีรชัย จีรพรบัณฑิต                       
1562201020061 นายธีรภัทร์ ธงชัย                       
1662201020062 นายนวพล พึ่งเมือง                       
1762201020063 นายนัฐพงษ์ ชนะงาม                       
1862201020064 นายนิทัศน์ ขาวสะอาด                       
1962201020065 นายพงศธร ศิริเลิศ                       
2062201020066 นางสาวพรรณวศา พันพละ                       
2162201020067 นายพฤฒินันท์ หันสมร                       
2262201020068 นายพิชัยณรงค์ ไกรยา                       
2362201020069 นายพิเชษฐ์ สมพงษ์                       
2462201020070 นายพิสิษฐ์ ภูมิภักดิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )