วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201020047 นายกิตติธัช งามวิลัย                       
262201020049 นายณัฎฐากร แก้วภักดี                       
362201020050 นายณัฐวุฒิ มาหย่อม                       
462201020051 นายดนิต ดวงประทุม                       
562201020052 นางสาวทรงอัปสร วาฤกษ์ดี                       
662201020053 นายธนวัฒน์ มังษา                       
762201020055 นายธนวุฒิ กาลเมฆ                       
862201020056 นายธนาธิป ครองเชื้อ                       
962201020057 นายธนิก ศรีพล                       
1062201020058 นายธนิยะ ลาเลิศ                       
1162201020059 นายธัญวุฒิ ปิ่นกล้า                       
1262201020062 นายนวพล พึ่งเมือง                       
1362201020063 นายนัฐพงษ์ ชนะงาม                       
1462201020064 นายนิทัศน์ ขาวสะอาด                       
1562201020066 นางสาวพรรณวศา พันพละ                       
1662201020067 นายพฤฒินันท์ หันสมร                       
1762201020068 นายพิชัยณรงค์ ไกรยา                       
1862201020069 นายพิเชษฐ์ สมพงษ์                       
1962201020070 นายพิสิษฐ์ ภูมิภักดิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201020071 นายพีระพัฒน์ มะโนชาติ                       
262201020072 นายภราดร พุทธา                       
362201020073 นายภาณุพงศ์ สอนผา                       
462201020074 นายภูมิพัฒน์ เอื้อเฟื้อ                       
562201020075 นายภูริภัทร สีดา                       
662201020076 นายภูวนาท โพธิ์ศรี                       
762201020078 นายรณชัย เกษา                       
862201020079 นางสาวรุ่งทิวา นกทอง                       
962201020080 นายวงศกร โสรส                       
1062201020081 นายวศิน จันทร์เกษร                       
1162201020082 นายวสันต์ เชี่ยวชาญ                       
1262201020083 นายวีระภาพ สมัญญา                       
1362201020084 นายวีระศักดิ์ โพธิ์แก้ว                       
1462201020085 นายวีรัตน์ ขาวสะอาด                       
1562201020086 นายศรัทธารัตน์ เพ็งแจ่ม                       
1662201020088 นายสันติสุข ทัดแก้ว                       
1762201020090 นายสุเมธ บุญจูง                       
1862201020091 นายสุริยา สากล                       
1962201020092 นายอติรุจ พิมพา                       
2062201020093 นายอนุนัย เวชการ                       
2162201020094 นายภูวไนย์ ใจดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )