วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชก.12     ชื่อกลุ่ม เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201020024 นายนัฐชนนท์ ลุนพงษ์                       
262201020025 นายนัฐวุฒิ ไกรวิเศษ                       
362201020026 นายบวร วรรณสินธุ์                       
462201020027 นายบุญฤทธิ์ เข็มทอง                       
562201020028 นายปาณวัตร ชัยชาญ                       
662201020029 นายพรสวรรค์ ไชยราช                       
762201020030 นายพิพัฒนพงศ์ พวงพันธ์                       
862201020031 นายภูษิต ไกรยา                       
962201020032 นายยุติโยธิน สมมะนา                       
1062201020033 นายวีระศักดิ์ ครองใจ                       
1162201020034 นายศักดิ์ดา จันดากรณ์                       
1262201020035 นางสาวศิริวรรณ พวงศรี                       
1362201020036 นายสมพร เกษร                       
1462201020037 นายสรวิศ ยอดพงษา                       
1562201020038 นายสรสิงห์ บุญสิงห์                       
1662201020039 นายสิรธีร์ บุญส่ง                       
1762201020040 นายสิรวิชญ์ จินาวัลย์                       
1862201020041 นางสาวสิรินภา กันตะพันธ์                       
1962201020042 นายสุทธิพงษ์ สายสิงห์                       
2062201020043 นายสุรเดช แคนมืด                       
2162201020044 นายสุวิราช อรรถวรรณ์                       
2262201020045 นายอดิเรก สินสุพรรณ์                       
2362201020046 นายอนุชา บุญเลิศ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )