วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชก.12     ชื่อกลุ่ม เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121020024 นางสาวบุญสิตา แก้วอาสา                       
26121020025 นายพรรษา จันทรสนธิ                       
36121020026 นายพีรพงษ์ ฝากทอง                       
46121020027 นายพีรพัฒน์ แสงหล้า                       
56121020028 นายภาณุพงศ์ นามวงค์                       
66121020029 นายรัชพล แก้วกัณหา                       
76121020030 นายวาสุกรี ขุมทอง                       
86121020031 นางสาววิไลวรรณ หอมเนียม                       
96121020033 นางสาวศิริวรรณ เสาเวียง                       
106121020034 นายสิทธิศักดิ์ เดชสายบัว                       
116121020035 นายสุรชัช ขาวพรม                       
126121020036 นายสุรินทร บรรลุสุข                       
136121020037 นายอนุชิต จำปานวล                       
146121020038 นายอนุวัฒน์ เกษร                       
156121020039 นายอริญชัย ทองสาย                       
166121020040 นายอัษฎากร บุญศิริ                       
176121020041 นายเกษมสันต์ สุวรรณดี                       
186121020042 นายเชษฐิพัฒน์ นามวิชา                       
196121020043 นายเดชา วิเศษชาติ                       
206121020044 นายเด่นชัย คณาธิการวิชญะ                       
216121020046 นายโชคอนันต์ ยอดแก้ว                       
226121020093 นายนัฐวุฒิ โยธี                       
236121020094 นายยอดชาย ปูแตน                       
246121020097 นายชัยวัฒน์ สระทองบุตร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )