วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16221020001 นายเกริกศักดิ์ คำมา                       
26221020002 นายเกรียงศักดิ์ สัมฤทธิ์                       
36221020003 นายเกียรติศักดิ์ กล่ำดี                       
46221020004 นายจักราวุฒิ นรสาร                       
56221020005 นายเจนทิพย์ จินพละ                       
66221020006 นายเจษฎา ดวงไชย                       
76221020007 นายเจษฎา สีหาสาร                       
86221020008 นายชลนะที ศรีบุญเรือง                       
96221020009 นายชาญพิชัย ธงชัย                       
106221020010 นายชินกฤต เสนาจ                       
116221020011 นายชุติพันธุ์ ดีมา                       
126221020012 นายโชคทวี เกษร                       
136221020013 นายณัฐพงศ์ เพ็งแจ่ม                       
146221020014 นายณัฐพล อินทร์โน                       
156221020015 นายณัฐวุฒิ จันสมุทร                       
166221020016 นายทรายุทธ อุ่นใจ                       
176221020017 นายทวีศิลป์ ทองบาง                       
186221020018 นายธนพล เฉื่อยนอก                       
196221020019 นายธนวัฒน์ อนุศิริ                       
206221020020 นายธนสร อินทโร                       
216221020021 นายธนาตย์ ศรีพล                       
226221020022 นายธนาธร พรมโคต                       
236221020023 นายธีรพงศ์ คำฟอง                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16221020024 นายนัฐชนนท์ ลุนพงษ์                       
26221020025 นายนัฐวุฒิ ไกรวิเศษ                       
36221020026 นายบวร วรรณสินธุ์                       
46221020027 นายบุญฤทธิ์ เข็มทอง                       
56221020028 นายปาณวัตร ชัยชาญ                       
66221020029 นายพรสวรรค์ ไชยราช                       
76221020030 นายพิพัฒนพงศ์ พวงพันธ์                       
86221020031 นายภูษิต ไกรยา                       
96221020032 นายยุติโยธิน สมมะนา                       
106221020033 นายวีระศักดิ์ ครองใจ                       
116221020034 นายศักดิ์ดา จันดากรณ์                       
126221020035 นางสาวศิริวรรณ พวงศรี                       
136221020036 นายสมพร เกษร                       
146221020037 นายสรวิศ ยอดพงษา                       
156221020038 นายสรสิงห์ บุญสิงห์                       
166221020039 นายสิรธีร์ บุญส่ง                       
176221020040 นายสิรวิชญ์ จินาวัลย์                       
186221020041 นางสาวสิรินภา กันตะพันธ์                       
196221020042 นายสุทธิพงษ์ สายสิงห์                       
206221020043 นายสุรเดช แคนมืด                       
216221020044 นายสุวิราช อรรถวรรณ์                       
226221020045 นายอดิเรก สินสุพรรณ์                       
236221020046 นายอนุชา บุญเลิศ                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )