วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201020001 นายเกริกศักดิ์ คำมา                       
262201020002 นายเกรียงศักดิ์ สัมฤทธิ์                       
362201020003 นายเกียรติศักดิ์ กล่ำดี                       
462201020004 นายจักราวุฒิ นรสาร                       
562201020005 นายเจนทิพย์ จินพละ                       
662201020006 นายเจษฎา ดวงไชย                       
762201020007 นายเจษฎา สีหาสาร                       
862201020008 นายชลนะที ศรีบุญเรือง                       
962201020009 นายชาญพิชัย ธงชัย                       
1062201020011 นายชุติพันธุ์ ดีมา                       
1162201020012 นายโชคทวี เกษร                       
1262201020013 นายณัฐพงศ์ เพ็งแจ่ม                       
1362201020014 นายณัฐพล อินทร์โน                       
1462201020015 นายณัฐวุฒิ จันสมุทร                       
1562201020016 นายทรายุทธ อุ่นใจ                       
1662201020017 นายทวีศิลป์ ทองบาง                       
1762201020018 นายธนพล เฉื่อยนอก                       
1862201020019 นายธนวัฒน์ อนุศิริ                       
1962201020020 นายธนสร อินทโร                       
2062201020021 นายธนาตย์ ศรีพล                       
2162201020022 นายธนาธร พรมโคต                       
2262201020023 นายธีรพงศ์ คำฟอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )