วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201020001 นายเกริกศักดิ์ คำมา                       
262201020002 นายเกรียงศักดิ์ สัมฤทธิ์                       
362201020003 นายเกียรติศักดิ์ กล่ำดี                       
462201020005 นายเจนทิพย์ จินพละ                       
562201020006 นายเจษฎา ดวงไชย                       
662201020007 นายเจษฎา สีหาสาร                       
762201020008 นายชลนะที ศรีบุญเรือง                       
862201020009 นายชาญพิชัย ธงชัย                       
962201020011 นายชุติพันธุ์ ดีมา                       
1062201020013 นายณัฐพงศ์ เพ็งแจ่ม                       
1162201020014 นายณัฐพล อินทร์โน                       
1262201020015 นายณัฐวุฒิ จันสมุทร                       
1362201020016 นายทรายุทธ อุ่นใจ                       
1462201020018 นายธนพล เฉื่อยนอก                       
1562201020019 นายธนวัฒน์ อนุศิริ                       
1662201020020 นายธนสร อินทโร                       
1762201020021 นายธนาตย์ ศรีพล                       
1862201020022 นายธนาธร พรมโคต                       
1962201020023 นายธีรพงศ์ คำฟอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201020024 นายนัฐชนนท์ ลุนพงษ์                       
262201020025 นายนัฐวุฒิ ไกรวิเศษ                       
362201020026 นายบวร วรรณสินธุ์                       
462201020027 นายบุญฤทธิ์ เข็มทอง                       
562201020028 นายปาณวัตร ชัยชาญ                       
662201020029 นายพรสวรรค์ ไชยราช                       
762201020030 นายพิพัฒนพงศ์ พวงพันธ์                       
862201020031 นายภูษิต ไกรยา                       
962201020032 นายยุติโยธิน สมมะนา                       
1062201020033 นายวีระศักดิ์ ครองใจ                       
1162201020034 นายศักดิ์ดา จันดากรณ์                       
1262201020035 นางสาวศิริวรรณ พวงศรี                       
1362201020036 นายสมพร เกษร                       
1462201020037 นายสรวิศ ยอดพงษา                       
1562201020038 นายสรสิงห์ บุญสิงห์                       
1662201020039 นายสิรธีร์ บุญส่ง                       
1762201020040 นายสิรวิชญ์ จินาวัลย์                       
1862201020041 นางสาวสิรินภา กันตะพันธ์                       
1962201020042 นายสุทธิพงษ์ สายสิงห์                       
2062201020043 นายสุรเดช แคนมืด                       
2162201020044 นายสุวิราช อรรถวรรณ์                       
2262201020045 นายอดิเรก สินสุพรรณ์                       
2362201020046 นายอนุชา บุญเลิศ                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )