ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชก.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
620000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
720001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
920100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120102-2004วัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1220102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1320000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2020100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2120100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2620000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 32 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:07:41

ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3020100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 แก้ไข   ลบ
3320102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3520102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3720102-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
3820000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:07:41

ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3920000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4020001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4120102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4220102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4320102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 แก้ไข   ลบ
4420102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4520102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48 แก้ไข   ลบ
4720000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4820000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4920001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5020100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5120102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5220102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5320102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5420102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 แก้ไข   ลบ
5520102-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5620102-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5720000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 40 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:07:41
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0162420 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.