วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121020001 นายกณวรรธน์ ประทุมวงค์                       
26121020002 นายกฤตภาส จิตรภิรมย์                       
36121020003 นายกฤษฎา ทองยืน                       
46121020004 นายกฤษดา บัวรินทร์                       
56121020005 นางสาวกานมณี มีศรี                       
66121020006 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท                       
76121020007 นายกิตติพัฒน์ สูงเนิน                       
86121020008 นายกิตติศักดิ์ กัลยา                       
96121020009 นายขรรค์ชัย ทองทิพย์                       
106121020010 นายณฐรัฐ อินทรสมบัติ                       
116121020011 นายณัชพล กระสังข์                       
126121020012 นายณัฐชัย ชูชื่น                       
136121020013 นายณัฐนันท์ ขันเงิน                       
146121020014 นายณัฐพล พิมพ์สมโภช                       
156121020015 นายณัฐวัตร ภาคพรม                       
166121020016 นายณัฐวุฒิ ทองยุ้น                       
176121020017 นายณัฐสิทธิ์ จำปานวล                       
186121020018 นางสาวทวีทรัพย์ บุตรโคตร                       
196121020019 นายทศพร ลุนพงษ์                       
206121020020 นายธนภัทร บุตะเคียน                       
216121020021 นายธราดล พาลาเลิศ                       
226121020022 นายธีรภัทร์ ชื่นใจ                       
236121020023 นางสาวนุจรินทร์ มังกร                       
246121020095 นายวีระศักดิ์ ไกยา                       
256121020098 นายณัฐวุฒิ มลิพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )