วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010001 นายกวี เจนถูกใจ                       
262201010075 นายอภิสิทธิ์ บุญจันทร์                       
362201010097 นายภูธเนศ จันมะณี                       
462201010098 นายภูริพัฒน์ ตาเมือง                       
562201010099 นายมงคล แก้วปักษา                       
662201010100 นายยงยุทธ กฤษเนตร                       
762201010101 นายรัชชานนท์ บัวนาค                       
862201010102 นายเรืองศักดิ์ เหลียวสูง                       
962201010103 นายโรจนศักดิ์ บุญขวาง                       
1062201010104 นายวรเชษฐ์ บุตรศาสตร์                       
1162201010105 นายวรรณชัย ปิชุมแสง                       
1262201010106 นายวรรธนะ วรรณทวี                       
1362201010107 นายวัชระ ลำมูล                       
1462201010109 นายวายุ อุปถัมถ์                       
1562201010111 นายวิทวัส เข็มทอง                       
1662201010112 นายวิศรุต อนุพันธ์                       
1762201010113 นายวีรเทพ รสจันทน์                       
1862201010114 นายวีรวัฒน์ บุตรบุราณ                       
1962201010115 นายวีระพล พงษ์พิละ                       
2062201010140 นายอัษฎาวุธ โศรกศรี                       
2162201010141 นายอาจหาญ สหุนาลุ                       
2262201010142 นายอาทิตย์ ดาราคำ                       
2362201010143 นายอำพล ไชยหงษ์                       
2462201010144 นายเอกราช บุตรดี                       
2562201010148 นายรุ่งโรจน์ อินทร์งาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )