วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010080 นายปิยวัฒน์ วิเศษพงษ์                       
262201010081 นายปิยะวัฒน์ สมใจ                       
362201010082 นายเปี่ยมศักดิ์ กองสิน                       
462201010083 นายพงศธร เฮงสมบูรณ์                       
562201010084 นายพงษกร พิทักษา                       
662201010085 นายพรพิชัย พรมพุ้ย                       
762201010086 นายพรสวรรค์ ศรีหมอก                       
862201010087 นายพรหมมินทร์ ยินดีพจน์                       
962201010088 นายพลพจน์ สำเภา                       
1062201010089 นายพัทธพล ศรีหานนท์                       
1162201010090 นายพีระยุทธ หนูเรือง                       
1262201010091 นายภคิน ปราบวงษา                       
1362201010092 นายภัคพล บุญปัญญา                       
1462201010093 นายภาคิไนย สายจันทร์                       
1562201010094 นายภานุกร เรียมทอง                       
1662201010095 นายภานุวัฒน์ ศรีสุข                       
1762201010096 นายภูตะวัน น้อยหา                       
1862201010124 นายศุธิศักดิ์ โสดามุข                       
1962201010125 นายศุภชัย เพชรดา                       
2062201010137 นายอภินัน สุขเจริญ                       
2162201010138 นายอรุณเทพ สุนทอง                       
2262201010139 นายอัศวิน มนัส                       
2362201010147 นายอภิภูมิ ดวงตา                       
2462201010175 นายณัฐนันท์ เปรมพลับ                       
2562201010187 นายสุรชาติ แก้วแจ่ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )