วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.15
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010080 นายปิยวัฒน์ วิเศษพงษ์                       
262201010081 นายปิยะวัฒน์ สมใจ                       
362201010082 นายเปี่ยมศักดิ์ กองสิน                       
462201010083 นายพงศธร เฮงสมบูรณ์                       
562201010084 นายพงษกร พิทักษา                       
662201010085 นายพรพิชัย พรมพุ้ย                       
762201010086 นายพรสวรรค์ ศรีหมอก                       
862201010087 นายพรหมมินทร์ ยินดีพจน์                       
962201010088 นายพลพจน์ สำเภา                       
1062201010089 นายพัทธพล ศรีหานนท์                       
1162201010090 นายพีระยุทธ หนูเรือง                       
1262201010091 นายภคิน ปราบวงษา                       
1362201010092 นายภัคพล บุญปัญญา                       
1462201010093 นายภาคิไนย สายจันทร์                       
1562201010094 นายภานุกร เรียมทอง                       
1662201010095 นายภานุวัฒน์ ศรีสุข                       
1762201010096 นายภูตะวัน น้อยหา                       
1862201010124 นายศุธิศักดิ์ โสดามุข                       
1962201010125 นายศุภชัย เพชรดา                       
2062201010137 นายอภินัน สุขเจริญ                       
2162201010138 นายอรุณเทพ สุนทอง                       
2262201010139 นายอัศวิน มนัส                       
2362201010147 นายอภิภูมิ ดวงตา                       
2462201010175 นายณัฐนันท์ เปรมพลับ                       
2562201010187 นายสุรชาติ แก้วแจ่ม                       
                        
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.16
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010001 นายกวี เจนถูกใจ                       
262201010075 นายอภิสิทธิ์ บุญจันทร์                       
362201010097 นายภูธเนศ จันมะณี                       
462201010098 นายภูริพัฒน์ ตาเมือง                       
562201010099 นายมงคล แก้วปักษา                       
662201010100 นายยงยุทธ กฤษเนตร                       
762201010101 นายรัชชานนท์ บัวนาค                       
862201010102 นายเรืองศักดิ์ เหลียวสูง                       
962201010103 นายโรจนศักดิ์ บุญขวาง                       
1062201010104 นายวรเชษฐ์ บุตรศาสตร์                       
1162201010105 นายวรรณชัย ปิชุมแสง                       
1262201010106 นายวรรธนะ วรรณทวี                       
1362201010107 นายวัชระ ลำมูล                       
1462201010109 นายวายุ อุปถัมถ์                       
1562201010111 นายวิทวัส เข็มทอง                       
1662201010112 นายวิศรุต อนุพันธ์                       
1762201010113 นายวีรเทพ รสจันทน์                       
1862201010114 นายวีรวัฒน์ บุตรบุราณ                       
1962201010115 นายวีระพล พงษ์พิละ                       
2062201010140 นายอัษฎาวุธ โศรกศรี                       
2162201010141 นายอาจหาญ สหุนาลุ                       
2262201010142 นายอาทิตย์ ดาราคำ                       
2362201010143 นายอำพล ไชยหงษ์                       
2462201010144 นายเอกราช บุตรดี                       
2562201010148 นายรุ่งโรจน์ อินทร์งาม                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )