วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชย.15     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010098 นายพัทธนันธ์ โคระดา                       
26121010099 นายพิพัฒน์ ศรีกุล                       
36121010101 นายพีรพงษ์ ขำเดช                       
46121010103 นายพีระพงษ์ ทองบาง                       
56121010104 นายพีระพล หอมจิตร์                       
66121010105 นายภัทรพล พิมพ์คงคา                       
76121010106 นายภาคภูมิ กรึงไกร                       
86121010107 นายภาณุพงศ์ วัชรกรกมล                       
96121010108 นายภานุพงศ์ จันทโคตร                       
106121010109 นายภานุวัฒน์ วรรณบล                       
116121010110 นายภานุวัตน์ แก้วบุตรดี                       
126121010111 นายภูวดล คำทรัพย์                       
136121010112 นายภูวดล สอนโนนแดง                       
146121010113 นายภูวดิน เกษอินทร์                       
156121010114 นายมงคล ไชยสาร                       
166121010115 นายมงคลชัย ไชยสาร                       
176121010116 นายมนตรี เปิมรัมย์                       
186121010117 นายมนต์ธร บุญจูง                       
196121010118 นายมุนินทร์ เสาหงษ์                       
206121010119 นายยุทธชัย คำศิลา                       
216121010120 นายรักเกียรติ ติงสะ                       
226121010146 นายสิทธิศักดิ์ คำนึง                       
236121010155 นายสุริยา หาญเสมอ                       
246121010180 นายอุกกฤษฏ์ แสงเพ็ง                       
256121010189 นายไชยพล ธรรมชาติ                       
266121010191 นายบุณยชน แก้วละมุล                       
276121010192 นายประวัติชัย เป้งทอง                       
286121010193 นายปรัชญาวุฒิ กิจเสนาะ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )