วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.15
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201010147 นายอภิภูมิ ดวงตา                       
262201010175 นายณัฐนันท์ เปรมพลับ                       
36221010026 นายสุรชาติ แก้วแจ่ม                       
46221010108 นายปิยวัฒน์ วิเศษพงษ์                       
56221010109 นายปิยะวัฒน์ สมใจ                       
66221010111 นายเปี่ยมศักดิ์ กองสิน                       
76221010112 นายพงศธร เฮงสมบูรณ์                       
86221010113 นายพงษกร พิทักษา                       
96221010114 นายพรพิชัย พรมพุ้ย                       
106221010115 นายพรสวรรค์ ศรีหมอก                       
116221010116 นายพรหมมินทร์ ยินดีพจน์                       
126221010117 นายพลพจน์ สำเภา                       
136221010118 นายพัทธพล ศรีหานนท์                       
146221010119 นายพีระยุทธ หนูเรือง                       
156221010120 นายภคิน ปราบวงษา                       
166221010121 นายภัคพล บุญปัญญา                       
176221010122 นายภาคิไนย สายจันทร์                       
186221010123 นายภานุกร เรียมทอง                       
196221010124 นายภานุวัฒน์ ศรีสุข                       
206221010125 นายภูตะวัน น้อยหา                       
216221010154 นายศุธิศักดิ์ โสดามุข                       
226221010155 นายศุภชัย เพชรดา                       
236221010168 นายอภินัน สุขเจริญ                       
246221010171 นายอรุณเทพ สุนทอง                       
256221010172 นายอัศวิน มนัส                       
                        
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.16
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16221010126 นายภูธเนศ จันมะณี                       
26221010127 นายภูริพัฒน์ ตาเมือง                       
36221010128 นายมงคล แก้วปักษา                       
46221010129 นายยงยุทธ กฤษเนตร                       
56221010130 นายรัชชานนท์ บัวนาค                       
66221010131 นายรุ่งโรจน์ อินทร์งาม                       
76221010132 นายเรืองศักดิ์ เหลียวสูง                       
86221010133 นายโรจนศักดิ์ บุญขวาง                       
96221010134 นายวรเชษฐ์ บุตรศาสตร์                       
106221010135 นายวรรณชัย ปิชุมแสง                       
116221010136 นายวรรธนะ วรรณทวี                       
126221010137 นายวัชระ ลำมูล                       
136221010139 นายวายุ อุปถัมถ์                       
146221010141 นายวิทวัส เข็มทอง                       
156221010142 นายวิศรุต อนุพันธ์                       
166221010143 นายวีรเทพ รสจันทน์                       
176221010144 นายวีรวัฒน์ บุตรบุราณ                       
186221010145 นายวีระพล พงษ์พิละ                       
196221010170 นายอภิสิทธิ์ บุญจันทร์                       
206221010173 นายอัษฎาวุธ โศรกศรี                       
216221010174 นายอาจหาญ สหุนาลุ                       
226221010175 นายอาทิตย์ ดาราคำ                       
236221010176 นายอำพล ไชยหงษ์                       
246221010177 นายเอกราช บุตรดี                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )