วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010021 นายเฉลิมชัย สุขศรี                       
262201010060 นายธีรภัทร พิมพ์ทอง                       
362201010061 นายธีรศักดิ์ ปรางสุข                       
462201010062 นายธีรศาสนต์ ใยคำ                       
562201010063 นายธีระพงษ์ จันทร์โสภา                       
662201010064 นายธีระศักดิ์ หนูบุญมาก                       
762201010065 นายนที ศรีเมือง                       
862201010066 นายนพกร พิมพ์ทอง                       
962201010067 นายนพพร ใจเด็จ                       
1062201010068 นายนราวิชญ์ ปานไธสง                       
1162201010069 นายนวพล หนองข่า                       
1262201010070 นายนวมินทร์ ปิ่นหอม                       
1362201010071 นายนันทกร เจริญศิลป์                       
1462201010072 นายนันทวัฒน์ บุญสวัสดิ์                       
1562201010073 นายนิธิวัฒน์ เตารัตน์                       
1662201010074 นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ                       
1762201010076 นายบูรพา อินทรีย์                       
1862201010077 นายปฐวีภัทร ปัดกอง                       
1962201010078 นายปภินวิทย์ แปงแสง                       
2062201010079 นายปรเมศวร์ คงทอง                       
2162201010134 นายสุริยา วันภูงา                       
2262201010135 นายองอาส ตะเคียนจันทร์                       
2362201010136 นายอนันต์ชัย สุทธิ                       
2462201010145 นายณัฐพล ใจดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )