วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชย.14     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010074 นายนพคุณ ไชยสิทธิ์                       
26121010075 นายนพชัย สาดา                       
36121010076 นายนวพล พุทธรักษ์                       
46121010077 นายนวมินทร์ นรสาร                       
56121010078 นายนันทวัฒน์ ช่วงสันเทียะ                       
66121010080 นายนิรุตต์ จันทะพันธ์                       
76121010082 นายปกรณ์ ทองบ่อ                       
86121010083 นายปฏิพัทธ์ หอมเสน                       
96121010085 นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ                       
106121010086 นายปิติพงศ์ มาลัย                       
116121010087 นายปิยะพงษ์ หอมทรง                       
126121010088 นายปิยะภูมิ สีแสง                       
136121010089 นายปุณพจน์ ไชยปัญญา                       
146121010090 นายพงศกร ศิลา                       
156121010092 นายพงศ์ภัค กล่อมปัญญา                       
166121010094 นายพงษ์ศิริ อรรคบุตร                       
176121010096 นายพัชรพล แสงใส                       
186121010097 นายพัทธดนย์ บุดดาวงค์                       
196121010161 นายอดิศักดิ์ ภักดี                       
206121010165 นายอนุชิต ส้มเกลี้ยง                       
216121010173 นายอภิสิทธิ์ ชิดชม                       
226121010176 นายอรรคเดช เสชนะ                       
236121010179 นายอานันท์ พันธ์คง                       
246121010186 นายเอกพงศ์ สายยศ                       
256121010188 นายโชคชัย บุญศรัทธา                       
266121010194 นายสุขิตกุล บุญยอ                       
276121010195 นายสุรเดช อ่อนเทศ                       
286121010196 นายธนวัฒน์ โสดาลี                       
296121010197 นายวรวิทย์ ศรีพูล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )