วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010040 นายทนงศักดิ์ พิมโคตร                       
262201010041 นายทัชรพงษ์ จอมเกาะ                       
362201010042 นายทิพากร บุติพันคา                       
462201010043 นายธนกร สุภาพวง                       
562201010044 นายธนชัย บุญหนัก                       
662201010045 นายธนพล สมบรรณ์                       
762201010046 นายธนภัทร ต้นโสภา                       
862201010047 นายธนภัทร โภชนัง                       
962201010048 นายธนวัฒน์ แก้วจีน                       
1062201010049 นายธนศักดิ์ บัวงาม                       
1162201010050 นายธนากร ปานเลิศ                       
1262201010051 นายธนากร มากมี                       
1362201010052 นายธวัชชัย ใจมนต์                       
1462201010053 นายธิติกร ผาสุข                       
1562201010054 นายธีภพ เนื้อทอง                       
1662201010055 นายธีรชาติ ศรีบุญเรือง                       
1762201010056 นายธีรโชติ เดชแพง                       
1862201010057 นายธีรโชติ หมายมุ่ง                       
1962201010058 นายธีรเดช ปัญญาคม                       
2062201010059 นายธีร์ธวัช สุตาพันธ์                       
2162201010129 นายสนธยา ยวนพันธ์                       
2262201010130 นายสมชัย บุญศรี                       
2362201010131 นายสัตยา ศรียันต์                       
2462201010132 นายสายฟ้า สารีบุตร                       
2562201010133 นายสุรสีห์ ปราบวงษา                       
2662201010196 นายธเนศ คำวงษา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )