วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010049 นายทินวัฒน์ ทองจำปา                       
26121010053 นายธนวัฒน์ พรหมพิลา                       
36121010054 นายธนวัฒน์ สายธิไชย                       
46121010056 นายธนศักดิ์ โสดา                       
56121010057 นายธนากร กลิ่นสุคนธ์                       
66121010058 นายธนากร ปัญญา                       
76121010059 นายธนาดล ชาญธุระ                       
86121010061 นายธนเดช ศรีสิงห์                       
96121010062 นายธราดล ผ่องสำอางค์                       
106121010063 นายธราธร ศรชัย                       
116121010064 นายธวัชชัย สอพอง                       
126121010066 นายธีรพัฒน์ หงษ์กลาง                       
136121010067 นายธีรภัทร วรรณทวี                       
146121010068 นายธีรภัทร์ เบ็ญมาศ                       
156121010069 นายธีรวัฒน์ พระบุตร                       
166121010070 นายธีรศักดิ์ ฝังนิล                       
176121010071 นายธีระวัฒน์ วัฒเดช                       
186121010072 นายนครินทร์ อรวรรณวิทู                       
196121010073 นายนพกร พวงพันธ์                       
206121010137 นายศิรศักดิ์ ดวงสมร                       
216121010153 นายสุรศักดิ์ สุคนธา                       
226121010163 นายอดุลย์ จันทรักษา                       
236121010167 นายอนุรักษ์ รัตนวัน                       
246121010168 นายอนุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว                       
256121010177 นายอรรถชัย บุญหนัก                       
266121010178 นายอรรถชัย สมิงทอง                       
276121010181 นายอุทัยวุฒิ ทาศรี                       
286121010199 นายวโรดม วรรณโก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )