วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชย.12     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010019 นายเจษฎาภรณ์ ยางงาม                       
262201010020 นายเจษฎาภรณ์ อุทุมพันธ์                       
362201010022 นายชนะกรานต์ สำแดงภัย                       
462201010023 นายชนะชัย พันธ์มะลี                       
562201010024 นายชยาศิส ศรีกะชา                       
662201010025 นายชยุตม์ ชูชิต                       
762201010026 นายชวนากร บอนเพชร                       
862201010027 นายชาญชัย ยอดบุญ                       
962201010028 นายชิษณุพงษ์ พิทักษา                       
1062201010029 นายญาณวุฒิ มัทธะปานัง                       
1162201010030 นายณพงศ์ จันลา                       
1262201010031 นายณรงค์รักษ์ สอนศรี                       
1362201010032 นายณรงค์ฤทธิ์ กันหาพันธ์                       
1462201010033 นายณรงค์ฤทธิ์ คำเหลือ                       
1562201010034 นายณรงค์ศักดิ์ สมอินทร์                       
1662201010036 นายณัฐพงศ์ เหล่าวงศรี                       
1762201010037 นายณัฐพงษ์ จำปาขีด                       
1862201010038 นายณัฐพงษ์ พาลี                       
1962201010039 นายณัฐวุฒิ จันโท                       
2062201010116 นายวีระวัฒน์ ถาจันทร์                       
2162201010117 นายวุฒิพงศ์ งามวิลัย                       
2262201010119 นายศตวรรษ ไชยปัญญา                       
2362201010123 นายศิริศักดิ์ อักษร                       
2462201010126 นายศุภชัย อุสาหะ                       
2562201010127 นายศุภวิชญ์ ตาดี                       
2662201010128 นายสถาพร พุฒซ้อน                       
2762201010194 นายพาสปอร์ต สิงห์มอญ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )