วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชย.11     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010002 นายกรกช นวลสังข์                       
262201010003 นายกฤตนัย สีแดด                       
362201010004 นายกฤษฎา คำแท่ง                       
462201010005 นายกฤษฎา ประจักษ์จิต                       
562201010006 นายกฤษณพงศ์ ชะบา                       
662201010007 นายกิตติชัย ชำนิ                       
762201010008 นายกิตติศักดิ์ เถื่อนไพรวัลย์                       
862201010009 นายกิตติศักดิ์ วรนุช                       
962201010010 นายเกียรติศักดิ์ วิบุญอัฐ                       
1062201010011 นายคฑาวุฒิ จันทวงค์                       
1162201010012 นายคณาธิป สาวิสิทธิ์                       
1262201010013 นายจาตุรนต์ ปัญญาสูง                       
1362201010014 นางสาวจิราภรณ์ ศรีแก้ว                       
1462201010015 นายจิรายุทธ อาบทอง                       
1562201010016 นายจีรพัฒน์ ศรีกระหวัน                       
1662201010017 นายเจนณรงค์ โนนน้อย                       
1762201010018 นายเจษฎาภรณ์ ทองแดง                       
1862201010108 นางสาววัลภา พงษ์สุระ                       
1962201010110 นางสาววิชญาพร สาระชาติ                       
2062201010118 นายวุฒิศักดิ์ มีมาก                       
2162201010120 นายศราวุฒิ ศรีละพันธ์                       
2262201010121 นายศราวุฒิ สมรัตน์                       
2362201010122 นายศรีวิชัย วิไลย                       
2462201010146 นายจักรพล สุปัญญา                       
2562201010150 นายเจษฎาพร ทะคำวงษ์                       
2662201010165 นายจีระกิตติ์ แก้วแสน                       
2762201010176 นายธีระพัฒน์ ประสาร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )