(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ทวิ-ชย.1       สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32101-2105การขับรถยนต์1-3-2
42000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
52100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
62000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-1
72100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
82101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-8501โครงการ*-*-4
102001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
112000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
122101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3
132101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3
142000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
152000-2003
162000-2003
รวม   13-25-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร500
 ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ400
 ค่าประกันอุบัติเหตุ300
 ค่าตรวจสุขภาพ100
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 1,300
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ทวิ-ชย.1       สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1
32101-2105การขับรถยนต์1-3-2
42000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2
52100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2
62000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-1
72100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
82101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92101-8501โครงการ*-*-4
102001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
112000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
122101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3
132101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3
142000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
152000-2003
162000-2003
รวม   13-25-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร500
 ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ400
 ค่าประกันอุบัติเหตุ300
 ค่าตรวจสุขภาพ100
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 1,300
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ http://reg.sisat.ac.th/
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2562   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ทวิ-ชย.1
 (Ref.02)  สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )       1,300
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php