(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชพ.1       สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
22000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
62100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
72100-1003งานฝึกฝีมือ 10-6-2
82102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-2
102102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
112001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
122001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
132001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
142000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
152000-2002
162000-2002
รวม   21-13-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร500
 ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ400
 ค่าประกันอุบัติเหตุ300
 ค่าตรวจสุขภาพ100
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 1,300
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2561   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชพ.1       สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2
22000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2
52100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
62100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
72100-1003งานฝึกฝีมือ 10-6-2
82102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
92102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-2
102102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2
112001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2
122001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2
132001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-1
142000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
152000-2002
162000-2002
รวม   21-13-25
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร500
 ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ400
 ค่าประกันอุบัติเหตุ300
 ค่าตรวจสุขภาพ100
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 1,300
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ http://reg.sisat.ac.th/
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2561   
วันที่   ..................................................................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชพ.1
 (Ref.02)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )       1,300
ขอชำระ จำนวน.............................บาท(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................


payinslip.php