คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สพพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
30102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-24-32 47
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)