คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พบ.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-14-21 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
 นายศรายุฏต์
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
 นางธิดาวรรณ สรรพศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
 นางธิดาวรรณ สรรพศรี
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพีรวิชญ์  นายมนวรรธณ์
525 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นางผาณิตา สีหนาท
442 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
โฮมรูม
421 
‹--------- 20200-1004 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹--------- 20200-1004 ---------›
 นางกฤษณา จันทร์เทศ
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ