คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
2108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  20-15-25 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมกฤษณ์
‹------------------ 2100-1301 ------------------›
 นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
‹--------- 2108-2008 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
‹------------------ 2108-2008 ------------------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-1002 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นุสราภรณ์
‹------------------ 2100-1303 ------------------›
 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2108-2116 ---------›
 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-2120 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
‹--------- 2108-1004 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
โฮมรูม
 นายไชยา
‹--------- 2001-2001 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ