คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35
20108-2110กฎหมายอาคาร 2-0-22
20108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24
20108-9007ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-19-22 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2008 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
 นายอาทิตย์
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นุสราภรณ์
‹------------------ 20100-1301 ------------------›
 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายอาทิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
534 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
โฮมรูม
‹--------- 20108-9007 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
‹--------- 20108-1002 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
‹--------- 20108-2110 ---------›
 นายไชยา บุตรวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ