คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
2121-2101งานไม้ 0-6-26
2121-2102งานปูน 0-6-26
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2102 ----------------------------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
‹--------- 2121-2102 ---------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
933 
 น.ส.กณิกนันต์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2101 ----------------------------›
 นายสถิร มิ่งขวัญ
‹--------- 2121-2101 ---------›
 นายสถิร มิ่งขวัญ
545 
 น.ส.เยาวภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-1002 ----------------------------›
 นายพงศธร จันทร์แจ้ง
กิจกรรม
กิจกรรม
632 
 น.ส.สายทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
933 
‹--------- 2001-2001 ---------›
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
โฮมรูม
‹--------- 2000-1201 ---------›
 นายพิสิทธิ์ พานิชย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
534 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
545 
 น.ส.เยาวภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ