คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-17-18 29


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1001 ----------------------------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
‹--------- 2000-1201 ---------›
 นายพิสิทธิ์ พานิชย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
545 
‹--------- 2000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
225 
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
 นายองอาจ อรรคบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
224 
‹------------------ 2105-2001 ------------------›
 น.ส.ธัญณิชา สมนา
632 
 น.ส.สายทอง
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
 นายสันทัด
225 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
 นายองอาจ อรรคบุตร
‹--------- 2100-1002 ---------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ