คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2102-2004วัดละเอียด 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-19-19 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยัน
‹------------------ 2100-1007 ------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี
 นายจิรยุทธ์
‹--------- 2001-2001 ---------›
 นายจิรยุทธ์ โชติกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายจ้าง พละ1
 นายสิทธิชัย
‹--------- 2102-2004 ---------›
 นายสิทธิชัย คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1001 ----------------------------›
 นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 2000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
633 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสิทธิชัย
‹------------------ 2100-1008 ------------------›
 นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
633 
 น.ส.อรอุมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ