ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.33000033
รวม 033000000000033
รวมทั้งสิ้น ()033000000000033

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์18241861953198193419730201230323590233613
 3.เครื่องมือกล432454814946147120751212134491353
 4.แม่พิมพ์โลหะ453484646454557225747085713
 5.โครงสร้าง3313443434514676557708867893
 6.ไฟฟ้ากำลัง88121009279996810414512214731727491776
 7.อิเล็กทรอนิกส์562581891910884271111941119206021701902360
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์1942324832164201201213217928207
 9.ก่อสร้าง596659371007413879963610321222621284
 10.โยธา49459450378769249358869657756175931
 11.สถาปัตยกรรม132841363066202343351189540420270690
รวม อุตสาหกรรม58713071771611282868810579311011471114821300281813820
 12.การบัญชี611111726111137211161371082288239616126262787
 13.การขาย3293212243628283949253154573627
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1177883486120201081286772429310674227003442
รวม พาณิชยกรรม2021723772221293412522938245209603395758996856
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า14527944912213112137149
 16.อาหารและโภชนาการ3111441721516212423525936279315
 17.ธุรกิจคหกรรม0004313543135
 18.00011011
รวม คหกรรม4151962430520253738942652448500
 19.การโรงแรม1058681746631150613333536871489560
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1058681746631150613333536871489560
 20.เทคโนโลยีสารสนเทศ1228401626427253210652158141131272
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ1228401626427253210652158141131272
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)6334481081827429125675245212041201164561846714223778522008

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 21.เทคนิคยานยนต์16316318721892173421770252362529
 22.เครื่องมือกล113121251423145164311165401898261924
 23.แม่พิมพ์โลหะ18181616182118302161217
 24.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม15153113237437404201421
 25.เทคนิคการเชื่อมโลหะ0070171070171
 26.ไฟฟ้าควบคุม49655606083616852094522967
 27.ไฟฟ้ากำลัง97971013104118612119801384151399
 28.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม791493839921121771198012831001383
 29.ระบบโทรคมนาคม0041830448041830448
 30.เทคนิคการก่อสร้าง52136565166874489220991621053
 31.โยธา5235876419837908187109061351041
 32.เทคนิคสถาปัตยกรรม152237162036141772180172119291
 33.ติดตั้งและบำรุงรักษา0019719701970197
 34.เทคนิคการหล่อ001414014014
 35.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์2795141924748295025469323
 36.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย6511113143219510492776
 37.ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ0021494308021494308
 38.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์777721564279022964293
รวม อุตสาหกรรม6681147827887586310727583113100001218377212955
 39.การบัญชี102262362819822611922732392015726972854
 40.การตลาด7981053525537453490047603650
 41.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ29105134399513431015141824037817142092
 42.เทคโนโลยีสำนักงาน001782564340178256434
 43.ธุรกิจสถานพยาบาล00660066
รวม บริหารธุรกิจ46429475703454156444502514600076052766036
 44.00110011
 45.การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม001560156
 46.ออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม002424002424
 47.โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ001670167
 48.ธุรกิจอาหาร1242562329197089026117143
 49.การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ0011112011112
รวม คหกรรม12425623292211713900029164193
 50.บริการส่วนหน้าโรงแรม124961154156106171037151188
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว12496115415610617100037151188
 51.เทคโนโลยีสารสนเทศ2022422416401701433130214181395
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร202242241640170143313000214181395
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)747638138590350014031157354061697900013223654419767

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 52.55000505
รวม 505000000000505
 53.เทคโนโลยีไฟฟ้า16167729231052254
 54. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 61705858064165
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต22123707872890001163119
 55.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ15425761622196079040118158
รวม บริหารธุรกิจ1542576162219607900040118158
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)42438513162910662168000161121282

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3412220 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.