ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.33000033
รวม 033000000000033
รวมทั้งสิ้น ()033000000000033

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์18241860001824186
 3.เครื่องมือกล4324500043245
 4.แม่พิมพ์โลหะ4534800045348
 5.โครงสร้าง3313400033134
 6.ไฟฟ้ากำลัง88121000008812100
 7.อิเล็กทรอนิกส์562581000562581
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์1942300019423
 9.ก่อสร้าง5966500059665
 10.โยธา494594000494594
 11.สถาปัตยกรรม132841000132841
รวม อุตสาหกรรม587130717000000000587130717
 12.การบัญชี61111170006111117
 13.การขาย3293200032932
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ117788000117788
รวม พาณิชยกรรม2021723700000000020217237
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า145000145
 16.อาหารและโภชนาการ3111400031114
รวม คหกรรม4151900000000041519
 17.การโรงแรม105868000105868
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว105868000000000105868
 18.เทคโนโลยีสารสนเทศ122840000122840
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ122840000000000122840
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)63344810810000000006334481081

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 19.เทคนิคยานยนต์1631630001630163
 20.เครื่องมือกล1131212500011312125
 21.แม่พิมพ์โลหะ181800018018
 22.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม151500015015
 23.ไฟฟ้าควบคุม4965500049655
 24.ไฟฟ้ากำลัง979700097097
 25.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม791493000791493
 26.เทคนิคการก่อสร้าง521365000521365
 27.โยธา523587000523587
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม152237000152237
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์279000279
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย65110006511
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์77000707
รวม อุตสาหกรรม668114782000000000668114782
 32.การบัญชี1022623600010226236
 33.การตลาด798105000798105
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2910513400029105134
รวม บริหารธุรกิจ4642947500000000046429475
 35.ธุรกิจอาหาร1242500012425
รวม คหกรรม1242500000000012425
 36.บริการส่วนหน้าโรงแรม124961000124961
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว124961000000000124961
 37.เทคโนโลยีสารสนเทศ202242000202242
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร202242000000000202242
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)74763813850000000007476381385

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 38.55000505
รวม 505000000000505
 39.เทคโนโลยีไฟฟ้า161600016016
 40. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 617000617
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต2212300000000022123
 41.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ154257000154257
รวม บริหารธุรกิจ154257000000000154257
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)424385000000000424385

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2297752 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.