ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.ยานยนต์00193419701934197
 2.เครื่องมือกล0046147046147
 3.แม่พิมพ์โลหะ004545045045
 4.โครงสร้าง0045146045146
 5.ไฟฟ้ากำลัง009681040968104
 6.อิเล็กทรอนิกส์00842711108427111
 7.เทคนิคคอมพิวเตอร์0016420016420
 8.ก่อสร้าง007413870741387
 9.โยธา006924930692493
 10.สถาปัตยกรรม002023430202343
รวม อุตสาหกรรม000000688105793000688105793
 11.การบัญชี0021116137021116137
 12.การขาย002828002828
 13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0020108128020108128
รวม พาณิชยกรรม0000004125229300041252293
 14.ธุรกิจเสื้อผ้า00440044
 15.อาหารและโภชนาการ0051621051621
รวม คหกรรม0000005202500052025
 16.การโรงแรม001150610115061
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000115061000115061
 17.เทคโนโลยีสารสนเทศ0072532072532
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ0000007253200072532
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)00000075245212040007524521204

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 18.เทคนิคยานยนต์00171117201711172
 19.เครื่องมือกล00141214301412143
 20.แม่พิมพ์โลหะ001111011011
 21.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม003333033033
 22.ไฟฟ้าควบคุม0053154053154
 23.ไฟฟ้ากำลัง00103210501032105
 24.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม008212940821294
 25.เทคนิคการก่อสร้าง0046652046652
 26.โยธา0010524129010524129
 27.เทคนิคสถาปัตยกรรม001913320191332
 28.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์00561105611
 29.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย001310230131023
รวม อุตสาหกรรม0000007827785900078277859
 30.การบัญชี0021222243021222243
 31.การตลาด0066773066773
 32.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0033147180033147180
รวม บริหารธุรกิจ0000006043649600060436496
 33.ธุรกิจอาหาร0031417031417
รวม คหกรรม0000003141700031417
 34.บริการส่วนหน้าโรงแรม0063945063945
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000006394500063945
 35.เทคโนโลยีสารสนเทศ0037340037340
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0000003734000037340
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)00000088856914570008885691457

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 36.เทคโนโลยีไฟฟ้า0011213011213
 37. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 00880808
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0000001922100019221
 38.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ001617330161733
รวม บริหารธุรกิจ000000161733000161733
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000000351954000351954

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2328000 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.