ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.33000033
รวม 033000000000033
รวมทั้งสิ้น ()033000000000033

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์182418614614612412483835354539
 3.เครื่องมือกล4324544145404020201473150
 4.แม่พิมพ์โลหะ393424040373723231393142
 5.โครงสร้าง3313435353030211221192121
 6.ไฟฟ้ากำลัง88121005766367572515126323286
 7.อิเล็กทรอนิกส์5625817215875219714444822463287
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์19423214251241655571269
 9.ก่อสร้าง59665736794312552112219625221
 10.โยธา4440844233753916552312414890238
 11.สถาปัตยกรรม132841242246121830178256676142
รวม อุตสาหกรรม57612570155487641456745303081532318943012195
 12.การบัญชี6107113239812115871021373845329374
 13.การขาย329321121321414167157085
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ11778829709915851006263261258319
รวม พาณิชยกรรม20213233631892523018621686977121657778
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า145268331131417
 16.อาหารและโภชนาการ31114415193141799104959
รวม คหกรรม41519621273172001010136376
 17.การโรงแรม105868153550627333141734134168
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว105868153550627333141734134168
 18.เทคโนโลยีสารสนเทศ12284010203052328104143775112
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ12284010203052328104143775112
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)62243910616483521000500327827329112441209912303329

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 19.เทคนิคยานยนต์1501501581159666603741375
 20.เครื่องมือกล1061111712521273737026813281
 21.แม่พิมพ์โลหะ1818131322033033
 22.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม1414272777048048
 23.ไฟฟ้าควบคุม4465053531411501117118
 24.ไฟฟ้ากำลัง9191752774714802133216
 25.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7812907247613215016318181
 26.เทคนิคการก่อสร้าง4813614814911213010716123
 27.โยธา50318155136845550015049199
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม122234111526195240424284
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์2684131733091928
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย641011314325020929
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์777722016016
รวม อุตสาหกรรม626105731659547132691828700015541771731
 32.การบัญชี102062162517219779198042469511
 33.การตลาด789963424588010139149
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ24951193386119184866075229304
 35.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ413904316130036134169203000136859995
 36.ธุรกิจอาหาร121224202422054348
รวม คหกรรม121224202402200054348
 37.บริการส่วนหน้าโรงแรม1143541333462202478102
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1143541333460220002478102
 38.เทคโนโลยีสารสนเทศ20224219153494130484189
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2022421915349413000484189
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)69958112807564221178312195507000176711982965

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 39.55000505
รวม 505000000000505
 40.เทคโนโลยีไฟฟ้า16167727229050252
 41. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 61703434040141
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต221237076126300090393
 42.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ15425761622185775039115154
รวม บริหารธุรกิจ1542576162218577500039115154
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)4243851316297959138000134118252

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2331641 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.