ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2552
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.0000000
รวม 000000000000000
รวมทั้งสิ้น ()000000000000000

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์0000000
 3.เครื่องมือกล0000000
 4.แม่พิมพ์โลหะ0000000
 5.โครงสร้าง0000000
 6.ไฟฟ้ากำลัง0000000
 7.อิเล็กทรอนิกส์0000000
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์0000000
 9.ก่อสร้าง0000000
 10.โยธา0000000
 11.สถาปัตยกรรม0000000
รวม อุตสาหกรรม000000000000000
 12.การบัญชี0000000
 13.การขาย0000000
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0000000
รวม พาณิชยกรรม000000000000000
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า0000000
 16.อาหารและโภชนาการ0000000
รวม คหกรรม000000000000000
 17.การโรงแรม0000000
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000000000000
 18.เทคโนโลยีสารสนเทศ0000000
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000000000000000
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)000000000000000

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 19.เทคนิคยานยนต์0000000
 20.เครื่องมือกล0000000
 21.แม่พิมพ์โลหะ0000000
 22.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม0000000
 23.ไฟฟ้าควบคุม0000000
 24.ไฟฟ้ากำลัง0000000
 25.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0000000
 26.เทคนิคการก่อสร้าง0000000
 27.โยธา0000000
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม0000000
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0000000
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย0000000
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0000000
รวม อุตสาหกรรม000000000000000
 32.การบัญชี0000000
 33.การตลาด0000000
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0000000
 35.เทคโนโลยีสำนักงาน0000000
รวม บริหารธุรกิจ000000000000000
 36.ธุรกิจอาหาร0000000
รวม คหกรรม000000000000000
 37.บริการส่วนหน้าโรงแรม0000000
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000000000000
 38.เทคโนโลยีสารสนเทศ0000000
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000000000000
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)000000000000000

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 39.0000000
รวม 000000000000000
 40.เทคโนโลยีไฟฟ้า0000000
 41. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0000000
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต000000000000000
 42.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0000000
รวม บริหารธุรกิจ000000000000000
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000000000000000

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2767391 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.