ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.33000033
รวม 033000000000033
รวมทั้งสิ้น ()033000000000033

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์168417213913911811881815064510
 3.เครื่องมือกล4124343144404019191433146
 4.แม่พิมพ์โลหะ383413939373723231373140
 5.โครงสร้าง272735353030201211121113
 6.ไฟฟ้ากำลัง7811895666265570515125022272
 7.อิเล็กทรอนิกส์5324777215875018684444821961280
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์18422203231241655551166
 9.ก่อสร้าง52557736794211532112218823211
 10.โยธา4341844232743716532312414590235
 11.สถาปัตยกรรม132841242145121729168246574139
รวม อุตสาหกรรม53112265354384627443715143031531818202922112
 12.การบัญชี610611223971201485991363744324368
 13.การขาย327301121321616167157085
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ11778829699815861016253161257318
รวม พาณิชยกรรม20210230631872502918721686775120651771
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า145268331131417
 16.อาหารและโภชนาการ31013415193141799104858
รวม คหกรรม41418621273172001010136275
 17.การโรงแรม105767153449728353141735133168
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว105767153449728353141735133168
 18.เทคโนโลยีสารสนเทศ11273810203052227104143673109
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11273810203052227104143673109
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)5764301006637346983487325812324110434202412113235

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 19.เทคนิคยานยนต์1461461571158575703601361
 20.เครื่องมือกล1031111412421263535026213275
 21.แม่พิมพ์โลหะ1818131322033033
 22.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม1414252566045045
 23.ไฟฟ้าควบคุม436495151141401086114
 24.ไฟฟ้ากำลัง9090752774614702113214
 25.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7612887157612214015919178
 26.เทคนิคการก่อสร้าง4613594814910212010416120
 27.โยธา45307553126541445013946185
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม121931101525145190363975
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์2684131733091928
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย64109312325018927
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์777722016016
รวม อุตสาหกรรม608101709647547012451626100015001711671
 32.การบัญชี92002092516519069096040455495
 33.การตลาด67884342455509125134
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ22881103385118184664073219292
 35.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ373664036129235333163196000131821952
 36.ธุรกิจอาหาร121224202422054348
รวม คหกรรม121224202402200054348
 37.บริการส่วนหน้าโรงแรม114152133245220247599
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว114152133245022000247599
 38.เทคโนโลยีสารสนเทศ18224017153284120434184
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1822401715328412000434184
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)67555112267424131155286187473000170311512854

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 39.55000505
รวม 505000000000505
 40.เทคโนโลยีไฟฟ้า16167727229050252
 41. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 61703434040141
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต221237076126300090393
 42.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ15425761622185775039115154
รวม บริหารธุรกิจ1542576162218577500039115154
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)4243851316297959138000134118252

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2070060 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.