ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

()
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.33000033
รวม 033000000000033
รวมทั้งสิ้น ()033000000000033

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 2.ยานยนต์181418515215212812889895504554
 3.เครื่องมือกล4324544145404021211483151
 4.แม่พิมพ์โลหะ453484242373723231473150
 5.โครงสร้าง3323535353030221231203123
 6.ไฟฟ้ากำลัง88121005966567572555526923292
 7.อิเล็กทรอนิกส์5625817314875219714544922662288
 8.เทคนิคคอมพิวเตอร์1942321425124161313651277
 9.ก่อสร้าง58664756814412562112219825223
 10.โยธา4945944333763916552422615596251
 11.สถาปัตยกรรม132841242246121830188266776143
รวม อุตสาหกรรม58513171656886654461745353311634719453072252
 12.การบัญชี61111172310212515871022424446342388
 13.การขาย329321121321414167157085
 14.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ117788307010015851007293663261324
รวม พาณิชยกรรม202172376419325730186216107787124673797
 15.ธุรกิจเสื้อผ้า145268331131417
 16.อาหารและโภชนาการ3111441519314171010105060
รวม คหกรรม41519621273172001111136477
 17.การโรงแรม105868153651728353161935138173
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว105868153651728353161935138173
 18.เทคโนโลยีสารสนเทศ12284010203052328106163777114
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ12284010203052328106163777114
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)63144910806633561019506328834354126480215412593413

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 19.เทคนิคยานยนต์1631631591160676703891390
 20.เครื่องมือกล1131212512621283838027714291
 21.แม่พิมพ์โลหะ1818131322033033
 22.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม15152712877049150
 23.ไฟฟ้าควบคุม4965553531511601177124
 24.ไฟฟ้ากำลัง9797812835215302303233
 25.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7914937367913215016522187
 26.เทคนิคการก่อสร้าง5212644814911314011116127
 27.โยธา52358755146944549015154205
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม142236121729196250454590
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์2794131733092029
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย6511113143250201030
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์777722016016
รวม อุตสาหกรรม667113780669607292762029600016121931805
 32.การบัญชี10225235251741999106115044505549
 33.การตลาด792993434688010143153
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ291051343386119194968081240321
 35.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ4642246861303364371852220001449101054
 36.ธุรกิจอาหาร124254202422054651
รวม คหกรรม124254202402200054651
 37.บริการส่วนหน้าโรงแรม1249611333462202584109
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1249611333460220002584109
 38.เทคโนโลยีสารสนเทศ20224219153494130484189
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2022421915349413000484189
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)74663013767664311197322213535000183412743108

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 39.55000505
รวม 505000000000505
 40.เทคโนโลยีไฟฟ้า16167727229050252
 41. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 61703434040141
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต221237076126300090393
 42.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ15425761622185775039115154
รวม บริหารธุรกิจ1542576162218577500039115154
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)4243851316297959138000134118252

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2320468 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.