ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111125561101010111
22556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211125561101010112
32556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2317725561101010123
42556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2415525561101010124
52556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111125561101020111
62556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212225561101020112
72556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล2313325561101020123
82556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112225561101020211
92556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211125561101020212
102556ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1115525561101030111
112556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1114425561101040111
122556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1217725561101040112
132556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2313325561101040123
142556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111125561101040211
152556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2312225561101040223
162556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
172556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
182556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
192556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325561101060211
202556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12141425561101060212
212556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
222556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12132325561101060312
232556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
242556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11214425561201010111
252556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22213325561201010122
262556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33211125561201010133
272556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
282556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
292556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33131325561201010433
302556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44232225561201010444
312556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
322556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22132325561901010122
332556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125562102010111
342556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125562102010112
352556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125564102010111
362556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12122225564102010112
372556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125564102010123
382556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125564102050112
392556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11112125564102220111
402556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11112125564102280411
412556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125566102010111
422556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125564202010111
432556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213325566202010111
442557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11153525571101010111
452557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12163625571101010112
462557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23133325571101010123
472557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24113125571101010124
482557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35133325571101010135
492557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36123225571101010136
502557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11143425571101020111
512557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12113125571101020112
522557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11153525571101020211
532557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12133325571101020212
542557ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11163625571101030111
552557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11123225571101040111
562557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12163625571101040112
572557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23123225571101040123
582557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24143425571101040124
592557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11113125571101040211
602557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12113125571101040212
612557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23153525571101040223
622557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24143425571101040224
632557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11123225571101060111
642557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12133325571101060112
652557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23123225571101060123
662557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11113125571101060211
672557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12153525571101060212
682557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11123225571101060311
692557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12112125571101060312
702557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22211125571201010122
712557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
722557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
732557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
742557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
752557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
762557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
772557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11113125571701010111
782557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22211125571701010122
792557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11111125571901010111
802557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11114125571102050111
812557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24124225572102010124
822557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12124225574102010112
832557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23114125574102010123
842557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11124225574102080111
852557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11223325571202010111
862557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
872557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325571202040211
882557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22231125571202040222
892557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
902557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11122225574202040211
912557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
922557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
932557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11171725571103050111
942557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
952558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11157525581101010111
962558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12137325581101010112
972558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23137325581101010123
982558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24157525581101010124
992558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35117125581101010135
1002558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36137325581101010136
1012558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11157525581101020111
1022558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12117125581101020112
1032558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11137325581101020211
1042558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12117125581101020212
1052558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11127225581101030111
1062558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง12127225581101030112
1072558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425581101040111
1082558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12151525581101040112
1092558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125581101040123
1102558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24121225581101040124
1112558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12181825581101040212
1122558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23151525581101040223
1132558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24151525581101040224
1142558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11141425581101040511
1152558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12141425581101060112
1162558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23131325581101060123
1172558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225581101060211
1182558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12111125581101060212
1192558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325581101060311
1202558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12111125581101060312
1212558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225582101010111
1222558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125582101010112
1232558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11212225581201010111
1242558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22211125581201010122
1252558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33215525581201010133
1262558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44211125581201010144
1272558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225581201010411
1282558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22112125581201010422
1292558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325581201010433
1302558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44217725581201010444
1312558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22212225581701010122
1322558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11132325581102020111
1332558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12172725581102020112
1342558ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11132325581102040111
1352558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125581102050112
1362558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125581102060111
1372558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325581102080111
1382558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
1392558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
1402558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
1412558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
1422558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
1432558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
1442558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11141425584102020111
1452558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23121225584102020123
1462558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
1472558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225584102030111
1482558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125584102040111
1492558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12131325584102040112
1502558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11111125584102040211
1512558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12111125584102040212
1522558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111111255841020402611
1532558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
1542558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425584102060111
1552558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
1562558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11212225584102080111
1572558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11172725586102040211
1582558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12112125586102070712
1592558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
1602558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
1612558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22215525582202040222
1622558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
1632558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125584202010122
1642558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11212225584202020111
1652558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225584202040211
1662558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
1672558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125586202040211
1682558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22121225586202040222
1692558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325584902010111
1702558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
1712558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
1722558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
1732559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111422425591101010111
1742559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์121222225591101010112
1752559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์231322325591101010123
1762559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์241222225591101010124
1772559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์351522525591101010135
1782559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์361622625591101010136
1792559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล111122125591101020111
1802559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล121122125591101020112
1812559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ111422425591101020211
1822559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ121422425591101020212
1832559ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง111622625591101030111
1842559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง111122125591101040111
1852559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง121522525591101040112
1862559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง241522525591101040124
1872559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์111322325591101040211
1882559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์231122125591101040223
1892559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์241422425591101040224
1902559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11111125591101040511
1912559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23121225591101060123
1922559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11111125591101060211
1932559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12131325591101060212
1942559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24121225591101060224
1952559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12121225591101060312
1962559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225592101010111
1972559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11223325591201010111
1982559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22113125591201010122
1992559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44213325591201010144
2002559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11214425591201010211
2012559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33211125591201010433
2022559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11216625591401020111
2032559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11219925591701010111
2042559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22129225591701010122
2052559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11221125591901010111
2062559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22221125591901010122
2072559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125591102020111
2082559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12121225591102020112
2092559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11121225591102020711
2102559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125591102040111
2112559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11141425591102040211
2122559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225591102050112
2132559ปกติปวส.1โยธาโยธา11111125591102070711
2142559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325591102080111
2152559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225592102010111
2162559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125592102010123
2172559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24121225592102010124
2182559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111111255941020101611
2192559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121111255941020101612
2202559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131414255941020101713
2212559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141212255941020101714
2222559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125594102020111
2232559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225594102030111
2242559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125594102040111
2252559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12111125594102040112
2262559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11111125594102040211
2272559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12121225594102040212
2282559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111313255941020402611
2292559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11111125594102050111
2302559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225594102050112
2312559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125594102060111
2322559ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325594102070711
2332559ม.6ปวส.1โยธาโยธา12122225594102070712
2342559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11112125594102080111
2352559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11121225594102280211
2362559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125591202010122
2372559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11121225592202040211
2382559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22221125592202040222
2392559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11222225594202010111
2402559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22222225594202020122
2412559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125594202040211
2422559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125596202040211
2432559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11111125594902010111
2442559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11152525591103040111
2452559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725591103050111
2462559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325591203040211
2472560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11115101525601101010111
2482560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12116101625601101010112
2492560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23115101525601101010123
2502560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24117101725601101010124
2512560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35113101325601101010135
2522560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36119101925601101010136
2532560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11119101925601101020111
2542560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121102125601101020112
2552560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11119101925601101020211
2562560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12116101625601101020212
2572560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11112101225601101040111
2582560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025601101040112
2592560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311311325601101040123
2602560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24192925601101040124
2612560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11172725601101040211
2622560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12169625601101040212
2632560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23194925601101040223
2642560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24144425601101040224
2652560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625601101040511
2662560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11173725601101060111
2672560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12182825601101060112
2682560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23152525601101060123
2692560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24192925601101060124
2702560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11191925601101060211
2712560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12151525601101060212
2722560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23161625601101060223
2732560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24151525601101060224
2742560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325601101060311
2752560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225601101060312
2762560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111231225602101010111
2772560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12193925602101010112
2782560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11133325601201010111
2792560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221123125601201010122
2802560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331530525601201010133
2812560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย1125121225601201010211
2822560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111612625601201010411
2832560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221629625601201010422
2842560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331225225601201010433
2852560ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11222225601401010311
2862560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11132325601401020111
2872560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111413425601701010111
2882560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221221225601701010122
2892560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11117125601901010111
2902560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12112125601901010112
2912560ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11122225601102040211
2922560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11122225601102050111
2932560ปกติปวส.1โยธาโยธา11182825601102070711
2942560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11132325601102080111
2952560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125602102010111
2962560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125602102010112
2972560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125602102010123
2982560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11112125602102040211
2992560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111626256041020101611
3002560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121121256041020101612
3012560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11132325604102020111
3022560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12112125604102020112
3032560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23112125604102020123
3042560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24172725604102020124
3052560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111222256041020201611
3062560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11122225604102030111
3072560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11122225604102040111
3082560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12111125604102040112
3092560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11141425604102040211
3102560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425604102060111
3112560ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125604102070712
3122560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11111125604102280211
3132560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11141425606102070711
3142560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22241125601202010122
3152560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด11241125602202020111
3162560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11243325602202040211
3172560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11242225604202010111
3182560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33243325604202010133
3192560ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11241125604202020111
3202560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11241125604202040211
3212560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11245525606202010111
3222560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11125225606202040211
3232560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11222225604402040411
3242560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11222225604702010111
3252560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11112125604902010111
3262560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11132325601103040111
3272560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111
3282560ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125601203040211
3292561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111611625611101010111
3302561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1212012025611101010112
3312561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311411425611101010123
3322561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2411911925611101010124
3332561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3512212225611101010135
3342561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3611811825611101010136
3352561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111711725611101020111
3362561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212032025611101020112
3372561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111831825611101020211
3382561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212132125611101020212
3392561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111631625611101030111
3402561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1211931925611101030112
3412561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111431425611101040111
3422561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211611625611101040112
3432561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311521525611101040123
3442561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24191925611101040124
3452561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1112122125611101040211
3462561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211931925611101040212
3472561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311721725611101040223
3482561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411541525611101040224
3492561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112052025611101040511
3502561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11132325611101060111
3512561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12142425611101060112
3522561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23162625611101060123
3532561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24261125611101060124
3542561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111111125611101060211
3552561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12199925611101060212
3562561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา231710725611101060223
3572561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2411191125611101060224
3582561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11198925611101060311
3592561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121813825611101060312
3602561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11113151325612101010111
3612561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114151425612101010112
3622561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี111115125611201010111
3632561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221138125611201010122
3642561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331138125611201010133
3652561ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111141125611201010211
3662561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111731725611201010411
3672561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221428425611201010422
3682561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331723725611201010433
3692561ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า111226225611401010311
3702561ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11146425611401020111
3712561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11110141025611701010111
3722561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221224225611701010122
3732561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111312325611901010111
3742561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121411425611901010112
3752561ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111112125611102020711
3762561ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11114121425611102030111
3772561ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม111112125611102040111
3782561ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง111412425611102040211
3792561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11119121925611102050111
3802561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12119121925611102050112
3812561ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1111031025611102060111
3822561ปกติปวส.1โยธาโยธา11143425611102070711
3832561ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125611102080111
3842561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125612102010111
3852561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23121225612102010123
3862561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125612102010124
3872561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111313256141020101611
3882561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131616256141020101713
3892561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141717256141020101714
3902561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325614102020111
3912561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12131325614102020112
3922561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325614102020123
3932561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24131325614102020124
3942561ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225614102030111
3952561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11151525614102040111
3962561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12141425614102040112
3972561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11141425614102040211
3982561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12151525614102040212
3992561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111111256141020402611
4002561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111111125614102050111
4012561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211531525614102050112
4022561ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11163625614102060111
4032561ม.6ปวส.1โยธาโยธา11123225614102070711
4042561ม.6ปวส.1โยธาโยธา12113125614102070712
4052561ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11121225614102220111
4062561ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11122225614102280211
4072561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125611202010111
4082561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125611202010122
4092561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11121225612202040211
4102561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22222225612202040222
4112561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11227725614202010111
4122561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22227725614202010122
4132561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33228825614202010133
4142561ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11221125614202020111
4152561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125614202040211
4162561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125614202040222
4172561ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11211125614402040411
4182561ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11111125612702010111
4192561ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม1112122256147020101111
4202561ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325614902010111
4212561ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11112125611103040111
4222561ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125611203040211
4232562ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125622102010123
4242562ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125621103050111

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5160952 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.