ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2552
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111125561101010111
22556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211125561101010112
32556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2317725561101010123
42556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2415525561101010124
52556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111125561101020111
62556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212225561101020112
72556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล2313325561101020123
82556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112225561101020211
92556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211125561101020212
102556ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1115525561101030111
112556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1114425561101040111
122556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1217725561101040112
132556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2313325561101040123
142556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111125561101040211
152556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2312225561101040223
162556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
172556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
182556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
192556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325561101060211
202556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12141425561101060212
212556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
222556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12132325561101060312
232556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
242556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11214425561201010111
252556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22213325561201010122
262556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33211125561201010133
272556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
282556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
292556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33131325561201010433
302556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44232225561201010444
312556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
322556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22132325561901010122
332556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125562102010111
342556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125562102010112
352556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125564102010111
362556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12122225564102010112
372556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125564102010123
382556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125564102050112
392556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11112125564102220111
402556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11112125564102280411
412556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125566102010111
422556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125564202010111
432556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213325566202010111
442557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11153525571101010111
452557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12163625571101010112
462557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23133325571101010123
472557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24113125571101010124
482557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35133325571101010135
492557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36123225571101010136
502557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11143425571101020111
512557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12113125571101020112
522557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11153525571101020211
532557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12133325571101020212
542557ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11163625571101030111
552557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11123225571101040111
562557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12163625571101040112
572557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23123225571101040123
582557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24143425571101040124
592557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11113125571101040211
602557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12113125571101040212
612557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23153525571101040223
622557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24143425571101040224
632557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11123225571101060111
642557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12133325571101060112
652557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23123225571101060123
662557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11113125571101060211
672557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12153525571101060212
682557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11123225571101060311
692557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12112125571101060312
702557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22211125571201010122
712557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
722557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
732557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
742557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
752557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
762557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
772557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11113125571701010111
782557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22211125571701010122
792557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11111125571901010111
802557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11114125571102050111
812557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24124225572102010124
822557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12124225574102010112
832557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11124225574102080111
842557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11223325571202010111
852557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
862557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325571202040211
872557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22231125571202040222
882557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
892557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11122225574202040211
902557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
912557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
922557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11171725571103050111
932557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
942558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11157525581101010111
952558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12137325581101010112
962558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23127225581101010123
972558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24157525581101010124
982558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35117125581101010135
992558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36137325581101010136
1002558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11157525581101020111
1012558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12117125581101020112
1022558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11137325581101020211
1032558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12117125581101020212
1042558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11117125581101030111
1052558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง12127225581101030112
1062558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425581101040111
1072558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12151525581101040112
1082558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125581101040123
1092558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24121225581101040124
1102558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12181825581101040212
1112558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23151525581101040223
1122558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24151525581101040224
1132558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11141425581101040511
1142558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12141425581101060112
1152558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23131325581101060123
1162558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225581101060211
1172558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12121225581101060212
1182558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325581101060311
1192558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12111125581101060312
1202558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225582101010111
1212558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125582101010112
1222558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11212225581201010111
1232558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22211125581201010122
1242558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33215525581201010133
1252558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44211125581201010144
1262558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225581201010411
1272558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22112125581201010422
1282558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325581201010433
1292558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44217725581201010444
1302558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22212225581701010122
1312558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11132325581102020111
1322558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12172725581102020112
1332558ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11132325581102040111
1342558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125581102050112
1352558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125581102060111
1362558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325581102080111
1372558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
1382558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
1392558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
1402558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
1412558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
1422558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
1432558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11141425584102020111
1442558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23121225584102020123
1452558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
1462558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11111125584102030111
1472558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125584102040111
1482558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12131325584102040112
1492558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11111125584102040211
1502558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12111125584102040212
1512558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111111255841020402611
1522558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
1532558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425584102060111
1542558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
1552558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11212225584102080111
1562558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11172725586102040211
1572558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12112125586102070712
1582558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
1592558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
1602558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22215525582202040222
1612558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
1622558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125584202010122
1632558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11212225584202020111
1642558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225584202040211
1652558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
1662558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125586202040211
1672558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22121225586202040222
1682558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325584902010111
1692558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
1702558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
1712558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
1722559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111422425591101010111
1732559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์121222225591101010112
1742559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์231422425591101010123
1752559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์241322325591101010124
1762559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์351522525591101010135
1772559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์361622625591101010136
1782559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล111122125591101020111
1792559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล121122125591101020112
1802559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ111422425591101020211
1812559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ121422425591101020212
1822559ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง111622625591101030111
1832559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง111122125591101040111
1842559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง121522525591101040112
1852559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง241522525591101040124
1862559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์111322325591101040211
1872559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์231122125591101040223
1882559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์241422425591101040224
1892559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11111125591101040511
1902559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23121225591101060123
1912559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11111125591101060211
1922559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12131325591101060212
1932559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24121225591101060224
1942559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12121225591101060312
1952559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225592101010111
1962559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11222225591201010111
1972559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22112125591201010122
1982559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44213325591201010144
1992559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11214425591201010211
2002559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33211125591201010433
2012559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11216625591401020111
2022559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11219925591701010111
2032559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22129225591701010122
2042559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11221125591901010111
2052559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22221125591901010122
2062559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125591102020111
2072559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12121225591102020112
2082559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11121225591102020711
2092559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125591102040111
2102559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11131325591102040211
2112559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225591102050112
2122559ปกติปวส.1โยธาโยธา11111125591102070711
2132559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11121225591102080111
2142559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225592102010111
2152559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125592102010123
2162559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24121225592102010124
2172559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111111255941020101611
2182559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121111255941020101612
2192559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131313255941020101713
2202559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141212255941020101714
2212559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125594102020111
2222559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225594102030111
2232559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125594102040111
2242559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12111125594102040112
2252559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11111125594102040211
2262559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12121225594102040212
2272559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111313255941020402611
2282559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11111125594102050111
2292559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225594102050112
2302559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125594102060111
2312559ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325594102070711
2322559ม.6ปวส.1โยธาโยธา12122225594102070712
2332559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11112125594102080111
2342559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11121225594102280211
2352559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125591202010122
2362559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11121225592202040211
2372559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11222225594202010111
2382559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125594202040211
2392559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125596202040211
2402559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11111125594902010111
2412559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11152525591103040111
2422559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725591103050111
2432559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325591203040211
2442560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11115101525601101010111
2452560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12116101625601101010112
2462560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23115101525601101010123
2472560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24117101725601101010124
2482560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35113101325601101010135
2492560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36119101925601101010136
2502560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11119101925601101020111
2512560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121102125601101020112
2522560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11119101925601101020211
2532560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12116101625601101020212
2542560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11112101225601101040111
2552560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025601101040112
2562560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311311325601101040123
2572560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24182825601101040124
2582560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11172725601101040211
2592560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12169625601101040212
2602560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23194925601101040223
2612560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24144425601101040224
2622560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625601101040511
2632560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11173725601101060111
2642560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12182825601101060112
2652560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23152525601101060123
2662560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24192925601101060124
2672560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11191925601101060211
2682560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12161625601101060212
2692560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23161625601101060223
2702560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24151525601101060224
2712560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325601101060311
2722560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225601101060312
2732560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111231225602101010111
2742560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211031025602101010112
2752560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11133325601201010111
2762560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221123125601201010122
2772560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331530525601201010133
2782560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย1125121225601201010211
2792560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111612625601201010411
2802560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221629625601201010422
2812560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331225225601201010433
2822560ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11222225601401010311
2832560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11132325601401020111
2842560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111413425601701010111
2852560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221221225601701010122
2862560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11117125601901010111
2872560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12112125601901010112
2882560ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11112125601102040211
2892560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11122225601102050111
2902560ปกติปวส.1โยธาโยธา11142425601102070711
2912560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11122225601102080111
2922560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125602102010112
2932560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125602102010123
2942560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11112125602102040211
2952560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111121256041020101611
2962560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11132325604102020111
2972560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23112125604102020123
2982560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24162625604102020124
2992560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111222256041020201611
3002560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11122225604102030111
3012560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11122225604102040111
3022560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12112125604102040112
3032560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11142425604102040211
3042560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11142425604102060111
3052560ม.6ปวส.1โยธาโยธา12112125604102070712
3062560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11112125604102280211
3072560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11142425606102070711
3082560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22241125601202010122
3092560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด11241125602202020111
3102560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11242225602202040211
3112560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11241125604202010111
3122560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33243325604202010133
3132560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11241125604202040211
3142560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11245525606202010111
3152560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11125225606202040211
3162560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11222225604402040411
3172560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11222225604702010111
3182560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11112125604902010111
3192560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11131325601103040111
3202560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111
3212560ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125601203040211
3222561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111611625611101010111
3232561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1212012025611101010112
3242561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311411425611101010123
3252561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2411911925611101010124
3262561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3512212225611101010135
3272561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3611811825611101010136
3282561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111711725611101020111
3292561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212032025611101020112
3302561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111831825611101020211
3312561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212032025611101020212
3322561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111631625611101030111
3332561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1211931925611101030112
3342561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111431425611101040111
3352561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211611625611101040112
3362561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311521525611101040123
3372561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24191925611101040124
3382561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1112122125611101040211
3392561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211831825611101040212
3402561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311721725611101040223
3412561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411541525611101040224
3422561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112052025611101040511
3432561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11132325611101060111
3442561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12142425611101060112
3452561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23162625611101060123
3462561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24261125611101060124
3472561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111111125611101060211
3482561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12199925611101060212
3492561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา231710725611101060223
3502561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2411191125611101060224
3512561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11198925611101060311
3522561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121813825611101060312
3532561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11113151325612101010111
3542561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114151425612101010112
3552561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี111115125611201010111
3562561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221138125611201010122
3572561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331138125611201010133
3582561ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111141125611201010211
3592561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111731725611201010411
3602561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221428425611201010422
3612561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331723725611201010433
3622561ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า111226225611401010311
3632561ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11146425611401020111
3642561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11110141025611701010111
3652561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221224225611701010122
3662561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111312325611901010111
3672561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121411425611901010112
3682561ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111112125611102020711
3692561ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11114121425611102030111
3702561ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม111112125611102040111
3712561ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง111412425611102040211
3722561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11119121925611102050111
3732561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12120122025611102050112
3742561ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1111031025611102060111
3752561ปกติปวส.1โยธาโยธา11143425611102070711
3762561ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125611102080111
3772561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125612102010111
3782561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23121225612102010123
3792561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125612102010124
3802561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111313256141020101611
3812561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131616256141020101713
3822561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141717256141020101714
3832561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325614102020111
3842561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12131325614102020112
3852561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325614102020123
3862561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24131325614102020124
3872561ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225614102030111
3882561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11151525614102040111
3892561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12141425614102040112
3902561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11141425614102040211
3912561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12151525614102040212
3922561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111111256141020402611
3932561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111111125614102050111
3942561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211531525614102050112
3952561ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11163625614102060111
3962561ม.6ปวส.1โยธาโยธา11123225614102070711
3972561ม.6ปวส.1โยธาโยธา12113125614102070712
3982561ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11121225614102220111
3992561ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11122225614102280211
4002561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125611202010111
4012561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125611202010122
4022561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11121225612202040211
4032561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22222225612202040222
4042561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11227725614202010111
4052561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22227725614202010122
4062561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33228825614202010133
4072561ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11221125614202020111
4082561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125614202040211
4092561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125614202040222
4102561ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11211125614402040411
4112561ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11111125612702010111
4122561ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม1112122256147020101111
4132561ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325614902010111
4142561ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11112125611103040111
4152561ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125611203040211
4162562ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125622102010123
4172562ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125621103050111

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1588039 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.