ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12553ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211125531101040112
22553ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125531401020111
32554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325541101010111
42554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12141425541101010112
52554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23141425541101010123
62554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24151525541101010124
72554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225541101020111
82554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12111125541101020112
92554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23121225541101020123
102554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225541101020211
112554ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11151525541101030111
122554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11111125541101040111
132554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12131325541101040112
142554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125541101040211
152554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12121225541101040212
162554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23121225541101040223
172554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24111125541101040224
182554ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11151525541101060111
192554ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225541101060211
202554ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11111125541101060311
212554ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125542101010112
222554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11111125541201010111
232554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425541201010122
242554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33213325541201010133
252554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125541201010411
262554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22214425541201010422
272554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33212225541201010433
282554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44112125541201010444
292554ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125541701010111
302555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11151525551101010111
312555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12131325551101010112
322555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23161625551101010123
332555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24111125551101010124
342555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225551101020111
352555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225551101020112
362555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425551101020123
372555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11111125551101020211
382555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11131325551101040111
392555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12111125551101040112
402555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125551101040123
412555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12151525551101040212
422555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23111125551101040223
432555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11111125551101040511
442555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์12121225551101040512
452555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225551101060111
462555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12111125551101060112
472555ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325551101060211
482555ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11151525551101060311
492555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11259925551201010111
502555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22258825551201010122
512555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11252225551201010411
522555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33112125551201010433
532555ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125551401020111
542555ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125551701010111
552555ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23111125554102020123
562556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325561101010111
572556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125561101010112
582556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311111125561101010123
592556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24171725561101010124
602556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225561101020112
612556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425561101020123
622556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225561101020211
632556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12111125561101020212
642556ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11151525561101030111
652556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425561101040111
662556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025561101040112
672556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23131325561101040123
682556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125561101040211
692556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325561101040223
702556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
712556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
722556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
732556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325561101060211
742556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12141425561101060212
752556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
762556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12142425561101060312
772556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11111125562101010111
782556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
792556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11215525561201010111
802556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425561201010122
812556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33211125561201010133
822556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
832556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
842556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33131325561201010433
852556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44232225561201010444
862556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
872556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22152525561901010122
882556ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125561102020111
892556ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11112125561102030111
902556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11112125561102050111
912556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม11112125561102050311
922556ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11112125561102060111
932556ปกติปวส.1โยธาโยธา11122225561102070711
942556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11122225562102010111
952556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125562102010112
962556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125564102010111
972556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12122225564102010112
982556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125564102010123
992556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11112125564102040111
1002556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12112125564102040112
1012556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11142425564102040211
1022556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125564102050112
1032556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11112125564102220111
1042556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11112125564102280411
1052556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125566102010111
1062556เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11132325566102040211
1072556เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325566102070711
1082556ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11231125561202020111
1092556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11231125564202010111
1102556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11233325566202010111
1112556ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11123225564902010111
1122557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11152525571101010111
1132557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12162625571101010112
1142557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23132325571101010123
1152557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24122225571101010124
1162557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35142425571101010135
1172557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36132325571101010136
1182557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11152525571101020111
1192557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12122225571101020112
1202557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11162625571101020211
1212557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12132325571101020212
1222557ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11162625571101030111
1232557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11122225571101040111
1242557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12172725571101040112
1252557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23142425571101040123
1262557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24162625571101040124
1272557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11112125571101040211
1282557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12112125571101040212
1292557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23152525571101040223
1302557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24152525571101040224
1312557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11122225571101060111
1322557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12132325571101060112
1332557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23122225571101060123
1342557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11112125571101060211
1352557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12152525571101060212
1362557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325571101060311
1372557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225571101060312
1382557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11112125571201010111
1392557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225571201010122
1402557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
1412557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
1422557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
1432557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125571201010422
1442557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
1452557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
1462557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
1472557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11113125571701010111
1482557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11112125571901010111
1492557ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11116125571102020711
1502557ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11136325571102040211
1512557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11116125571102050111
1522557ปกติปวส.1โยธาโยธา11116125571102070711
1532557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125572102010124
1542557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12126225574102010112
1552557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23116125574102010123
1562557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125574102010124
1572557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11116125574102020111
1582557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23126225574102020123
1592557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24136325574102020124
1602557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11116125574102040111
1612557ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11136325574102060111
1622557ม.6ปวส.1โยธาโยธา11121225574102070711
1632557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11121225574102080111
1642557เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11121225576102040211
1652557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11223325571202010111
1662557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
1672557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11132325571202040211
1682557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22231125571202040222
1692557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
1702557ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11231125574202020111
1712557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225574202040211
1722557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
1732557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
1742557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11221125574902010111
1752557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22222225574902010122
1762557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725571103050111
1772557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
1782558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11167625581101010111
1792558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12137325581101010112
1802558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23157525581101010123
1812558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24157525581101010124
1822558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35117125581101010135
1832558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36147425581101010136
1842558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11167625581101020111
1852558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12117125581101020112
1862558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11137325581101020211
1872558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12127225581101020212
1882558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11137325581101030111
1892558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง12147425581101030112
1902558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425581101040111
1912558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12161625581101040112
1922558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125581101040123
1932558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24131325581101040124
1942558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225581101040211
1952558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12191925581101040212
1962558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23151525581101040223
1972558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24191925581101040224
1982558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11171725581101040511
1992558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12141425581101060112
2002558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23141425581101060123
2012558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225581101060211
2022558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12131325581101060212
2032558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325581101060311
2042558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12121225581101060312
2052558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225582101010111
2062558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125582101010112
2072558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213325581201010111
2082558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22113125581201010122
2092558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33215525581201010133
2102558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44211125581201010144
2112558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11213325581201010411
2122558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125581201010422
2132558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325581201010433
2142558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44217725581201010444
2152558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125581701010111
2162558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22213325581701010122
2172558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12113125581901010112
2182558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11143425581102020111
2192558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12183825581102020112
2202558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11133325581102040111
2212558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11113125581102040211
2222558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12113125581102050112
2232558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125581102060111
2242558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11141425581102080111
2252558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
2262558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
2272558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
2282558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
2292558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
2302558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
2312558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11141425584102020111
2322558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23121225584102020123
2332558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
2342558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225584102030111
2352558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11111125584102040111
2362558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12141425584102040112
2372558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11111125584102040211
2382558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12131325584102040212
2392558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111255841020402611
2402558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
2412558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425584102060111
2422558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
2432558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11213325584102080111
2442558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11183825586102040211
2452558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12113125586102070712
2462558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
2472558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
2482558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22215525582202040222
2492558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
2502558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125584202010122
2512558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11212225584202020111
2522558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11212225584202040211
2532558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
2542558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11111125586202040211
2552558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22121225586202040222
2562558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325584902010111
2572558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
2582558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
2592558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
2602559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111922925591101010111
2612559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114221425591101010112
2622559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์231822825591101010123
2632559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24111221125591101010124
2642559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35111221125591101010135
2652559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36115221525591101010136
2662559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11116221625591101020111
2672559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211711725591101020112
2682559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111511525591101020211
2692559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211511525591101020212
2702559ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111311325591101030111
2712559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11181825591101040111
2722559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211311325591101040112
2732559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311511525591101040123
2742559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2412212225591101040124
2752559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111511525591101040211
2762559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211511525591101040212
2772559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311831825591101040223
2782559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411231225591101040224
2792559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11195925591101040511
2802559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111151125591101060111
2812559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211021025591101060112
2822559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311131125591101060123
2832559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111121125591101060211
2842559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12182825591101060212
2852559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23123225591101060223
2862559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24153525591101060224
2872559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11112125591101060311
2882559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121611625591101060312
2892559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม23268825591101060323
2902559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111481425592101010111
2912559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211381325592101010112
2922559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213313125591201010111
2932559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221431425591201010122
2942559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331124125591201010133
2952559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441226225591201010144
2962559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111127125591201010211
2972559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111820825591201010411
2982559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221227225591201010422
2992559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331230225591201010433
3002559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111127125591401020111
3012559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111119125591701010111
3022559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221321325591701010122
3032559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11175725591901010111
3042559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22146425591901010122
3052559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล111212225591102020111
3062559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล121412425591102020112
3072559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111212225591102020711
3082559ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม111312325591102030111
3092559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า111212225591102040111
3102559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า111512525591102040211
3112559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม111112125591102050111
3122559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม121212225591102050112
3132559ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง111112125591102060111
3142559ปกติปวส.1โยธาโยธา111112125591102070711
3152559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325591102080111
3162559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225592102010111
3172559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23141425592102010123
3182559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24141425592102010124
3192559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111414255941020101611
3202559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121313255941020101612
3212559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131414255941020101713
3222559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141515255941020101714
3232559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125594102020111
3242559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24111125594102020124
3252559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111212255941020201611
3262559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325594102030111
3272559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121225594102040111
3282559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12131325594102040112
3292559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11161625594102040211
3302559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12131325594102040212
3312559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111313255941020402611
3322559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225594102050111
3332559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225594102050112
3342559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11131325594102060111
3352559ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325594102070711
3362559ม.6ปวส.1โยธาโยธา12122225594102070712
3372559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11112125594102080111
3382559ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11211125594102220111
3392559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11121225594102280211
3402559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125591202010122
3412559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225592202040211
3422559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22222225592202040222
3432559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11224425594202010111
3442559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11222225594202020111
3452559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22222225594202020122
3462559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11221125594202040211
3472559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11221125596202040211
3482559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11121225594902010111
3492559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11153525591103040111
3502559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11173725591103050111
3512559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11133325591203040211
3522560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11118101825601101010111
3532560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12117101725601101010112
3542560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311511525601101010123
3552560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2412212225601101010124
3562560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3511611625601101010135
3572560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3612212225601101010136
3582560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111811825601101020111
3592560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212112125601101020112
3602560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111911925601101020211
3612560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211711725601101020212
3622560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11191925601101040111
3632560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025601101040112
3642560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311411425601101040123
3652560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24192925601101040124
3662560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11172725601101040211
3672560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12169625601101040212
3682560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23195925601101040223
3692560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24153525601101040224
3702560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625601101040511
3712560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11173725601101060111
3722560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12182825601101060112
3732560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23152525601101060123
3742560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2411021025601101060124
3752560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11192925601101060211
3762560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12181825601101060212
3772560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23161625601101060223
3782560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24151525601101060224
3792560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11122225601101060311
3802560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12222225601101060312
3812560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111421425602101010111
3822560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211021025602101010112
3832560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11132325601201010111
3842560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221125125601201010122
3852560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331531525601201010133
3862560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย1125131325601201010211
3872560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111613625601201010411
3882560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221630625601201010422
3892560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331225225601201010433
3902560ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11222225601401010311
3912560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11132325601401020111
3922560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111413425601701010111
3932560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221222225601701010122
3942560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11119125601901010111
3952560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12112125601901010112
3962560ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11142425601102020711
3972560ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11162625601102030111
3982560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111721725601102040111
3992560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111821825601102040211
4002560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111121125601102050111
4012560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211211225601102050112
4022560ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11151525601102060111
4032560ปกติปวส.1โยธาโยธา1111211225601102070711
4042560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325601102080111
4052560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1111821825602102010111
4062560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1212122125602102010112
4072560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2311921925602102010123
4082560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2411721725602102010124
4092560ทวิภาคีปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125602102020111
4102560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111211225602102040211
4112560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111818256041020101611
4122560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121919256041020101612
4132560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131717256041020101713
4142560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714111111256041020101714
4152560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1111511525604102020111
4162560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211611625604102020112
4172560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311811825604102020123
4182560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2411811825604102020124
4192560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล611119119256041020201611
4202560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325604102030111
4212560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111211225604102040111
4222560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12191925604102040112
4232560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111811825604102040211
4242560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1212012025604102040212
4252560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า611118118256041020402611
4262560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11161625604102050111
4272560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211231225604102050112
4282560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11191925604102060111
4292560ม.6ปวส.1โยธาโยธา11171725604102070711
4302560ม.6ปวส.1โยธาโยธา12131325604102070712
4312560ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11124225604102080111
4322560ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11221125604102220111
4332560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11141425604102280211
4342560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11152525606102070711
4352560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11112125601202010111
4362560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี2221242425601202010122
4372560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด11213325602202020111
4382560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ1121111125602202040211
4392560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ221211225602202040222
4402560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11116125604202010111
4412560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี2221101025604202010122
4422560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33218825604202010133
4432560ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11214425604202020111
4442560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11164625604202040211
4452560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11267725606202010111
4462560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11127225606202040211
4472560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร111210225604402040411
4482560ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11119125602702010111
4492560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11125225604702010111
4502560ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111315325601902010111
4512560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111315325604902010111
4522560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า111312325601103040111
4532560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111
4542560ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125601203040211
4552561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1112112125611101010111
4562561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1212612625611101010112
4572561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2312412425611101010123
4582561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2412512525611101010124
4592561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3512512525611101010135
4602561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3612112125611101010136
4612561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1112012025611101020111
4622561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211931925611101020112
4632561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112232225611101020211
4642561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212232225611101020212
4652561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111831825611101030111
4662561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1212032025611101030112
4672561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11113125611101040111
4682561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12122225611101040112
4692561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23162625611101040123
4702561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24112125611101040124
4712561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225611101040211
4722561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12111125611101040212
4732561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325611101040223
4742561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24121225611101040224
4752561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112212225611101040511
4762561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11135325611101060111
4772561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12145425611101060112
4782561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23171725611101060123
4792561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24271125611101060124
4802561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111311325611101060211
4812561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211181125611101060212
4822561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา231810825611101060223
4832561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24112101225611101060224
4842561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11118125611101060311
4852561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12213325611101060312
4862561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111631625612101010111
4872561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211431425612101010112
4882561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11214434325611201010111
4892561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221143125611201010122
4902561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331122125611201010133
4912561ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111243225611201010211
4922561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11223325611201010411
4932561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22224425611201010422
4942561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33124225611201010433
4952561ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11121225611401010311
4962561ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11146425611401020111
4972561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11110161025611701010111
4982561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221426425611701010122
4992561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111615625611901010111
5002561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12158525611901010112
5012561ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111112125611102020711
5022561ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11116121625611102030111
5032561ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า111512525611102040211
5042561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม121412425611102050112
5052561ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง111512525611102060111
5062561ปกติปวส.1โยธาโยธา111412425611102070711
5072561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125612102010111
5082561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23121225612102010123
5092561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125612102010124
5102561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212256141020101611
5112561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131212256141020101713
5122561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141212256141020101714
5132561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325614102020111
5142561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12131325614102020112
5152561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325614102020123
5162561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24131325614102020124
5172561ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11111125614102030111
5182561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121225614102040111
5192561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11111125614102040211
5202561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111256141020402611
5212561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11131325614102050111
5222561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12141425614102050112
5232561ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11171725614102060111
5242561ม.6ปวส.1โยธาโยธา11111125614102070711
5252561ม.6ปวส.1โยธาโยธา12121225614102070712
5262561ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11121225614102220111
5272561ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11112125614102280211
5282561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125611202010122
5292561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225612202040211
5302561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22222225612202040222
5312561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11224425614202010111
5322561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125614202010122
5332561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33224425614202010133
5342561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11114125614202040211
5352561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22211125614202040222
5362561ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11111125612702010111
5372561ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม1112122256147020101111
5382561ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11122225614902010111

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1067441 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.