ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี1121125551201010111
22556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325561101010111
32556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125561101010112
42556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23181825561101010123
52556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24161625561101010124
62556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225561101020112
72556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425561101020123
82556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225561101020211
92556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12111125561101020212
102556ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11151525561101030111
112556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425561101040111
122556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12181825561101040112
132556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23131325561101040123
142556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125561101040211
152556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325561101040223
162556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
172556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
182556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
192556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325561101060211
202556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12141425561101060212
212556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
222556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12142425561101060312
232556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11111125562101010111
242556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
252556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11215525561201010111
262556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425561201010122
272556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33211125561201010133
282556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
292556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
302556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33131325561201010433
312556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44232225561201010444
322556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
332556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22152525561901010122
342556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11112125561102050111
352556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11122225562102010111
362556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125562102010112
372556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125564102010111
382556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12122225564102010112
392556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125564102010123
402556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125564102050112
412556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11112125564102220111
422556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11112125564102280411
432556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125566102010111
442556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125564202010111
452556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11213325566202010111
462557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11153525571101010111
472557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12163625571101010112
482557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23133325571101010123
492557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24113125571101010124
502557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35143425571101010135
512557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36123225571101010136
522557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11153525571101020111
532557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12113125571101020112
542557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11153525571101020211
552557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12133325571101020212
562557ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11163625571101030111
572557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11123225571101040111
582557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12173725571101040112
592557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23133325571101040123
602557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24163625571101040124
612557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11113125571101040211
622557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12113125571101040212
632557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23153525571101040223
642557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24153525571101040224
652557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11123225571101060111
662557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12133325571101060112
672557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23123225571101060123
682557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11113125571101060211
692557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12153525571101060212
702557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11133325571101060311
712557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225571101060312
722557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11112125571201010111
732557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225571201010122
742557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
752557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
762557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
772557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
782557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
792557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
802557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11113125571701010111
812557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22211125571701010122
822557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11111125571901010111
832557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11116125571102050111
842557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24126225572102010124
852557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12126225574102010112
862557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23116125574102010123
872557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125574102010124
882557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11126225574102080111
892557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11223325571202010111
902557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
912557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325571202040211
922557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22231125571202040222
932557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
942557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11122225574202040211
952557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
962557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
972557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11171725571103050111
982557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
992558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11167625581101010111
1002558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12137325581101010112
1012558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23157525581101010123
1022558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24157525581101010124
1032558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35117125581101010135
1042558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36137325581101010136
1052558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11167625581101020111
1062558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12117125581101020112
1072558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11137325581101020211
1082558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12127225581101020212
1092558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11137325581101030111
1102558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง12147425581101030112
1112558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425581101040111
1122558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12151525581101040112
1132558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125581101040123
1142558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24131325581101040124
1152558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225581101040211
1162558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12181825581101040212
1172558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23151525581101040223
1182558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24191925581101040224
1192558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625581101040511
1202558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12141425581101060112
1212558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23141425581101060123
1222558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225581101060211
1232558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12111125581101060212
1242558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325581101060311
1252558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12121225581101060312
1262558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225582101010111
1272558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125582101010112
1282558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213325581201010111
1292558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225581201010122
1302558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33215525581201010133
1312558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44211125581201010144
1322558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225581201010411
1332558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22112125581201010422
1342558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325581201010433
1352558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44217725581201010444
1362558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125581701010111
1372558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22212225581701010122
1382558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11132325581102020111
1392558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12182825581102020112
1402558ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11132325581102040111
1412558ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11112125581102040211
1422558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125581102050112
1432558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11121225581102060111
1442558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11141425581102080111
1452558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
1462558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
1472558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
1482558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
1492558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
1502558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
1512558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325584102020111
1522558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23121225584102020123
1532558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
1542558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225584102030111
1552558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11111125584102040111
1562558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12141425584102040112
1572558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11111125584102040211
1582558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12121225584102040212
1592558ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111111255841020402611
1602558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
1612558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425584102060111
1622558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
1632558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11213325584102080111
1642558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11173725586102040211
1652558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12113125586102070712
1662558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
1672558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
1682558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22215525582202040222
1692558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
1702558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125584202010122
1712558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11212225584202020111
1722558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11212225584202040211
1732558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
1742558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125586202040211
1752558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22121225586202040222
1762558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325584902010111
1772558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
1782558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
1792558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
1802559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111922925591101010111
1812559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114221425591101010112
1822559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23111221125591101010123
1832559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24114221425591101010124
1842559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35113221325591101010135
1852559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36117221725591101010136
1862559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11116221625591101020111
1872559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211611625591101020112
1882559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111511525591101020211
1892559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211511525591101020212
1902559ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111411425591101030111
1912559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11181825591101040111
1922559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211311325591101040112
1932559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311511525591101040123
1942559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2412112125591101040124
1952559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111411425591101040211
1962559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211511525591101040212
1972559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311731725591101040223
1982559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411231225591101040224
1992559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11195925591101040511
2002559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111051025591101060111
2012559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211021025591101060112
2022559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311131125591101060123
2032559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111021025591101060211
2042559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211021025591101060212
2052559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23124225591101060223
2062559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24153525591101060224
2072559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11122225591101060311
2082559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121711725591101060312
2092559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม2327121225591101060323
2102559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11115121525592101010111
2112559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12113121325592101010112
2122559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213393925591201010111
2132559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221539525591201010122
2142559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441233225591201010144
2152559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111139125591201010211
2162559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111819825591201010411
2172559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221227225591201010422
2182559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331229225591201010433
2192559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111126125591401020111
2202559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111119125591701010111
2212559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221324325591701010122
2222559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11175725591901010111
2232559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22155525591901010122
2242559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล111112125591102020111
2252559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล121212225591102020112
2262559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111212225591102020711
2272559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม111112125591102040111
2282559ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง111412425591102040211
2292559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม111112125591102050111
2302559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม121212225591102050112
2312559ปกติปวส.1โยธาโยธา111112125591102070711
2322559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม111412425591102080111
2332559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225592102010111
2342559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125592102010123
2352559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24131325592102010124
2362559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111111255941020101611
2372559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131313255941020101713
2382559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141414255941020101714
2392559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125594102020111
2402559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24111125594102020124
2412559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225594102030111
2422559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11121225594102040111
2432559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12111125594102040112
2442559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11131325594102040211
2452559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12121225594102040212
2462559ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111313255941020402611
2472559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11111125594102050111
2482559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225594102050112
2492559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11131325594102060111
2502559ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325594102070711
2512559ม.6ปวส.1โยธาโยธา12122225594102070712
2522559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11112125594102080111
2532559ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11211125594102220111
2542559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11121225594102280211
2552559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125591202010122
2562559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11121225592202040211
2572559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22222225592202040222
2582559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11222225594202010111
2592559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11222225594202020111
2602559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22222225594202020122
2612559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125594202040211
2622559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11221125596202040211
2632559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11121225594902010111
2642559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11152525591103040111
2652559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725591103050111
2662559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11132325591203040211
2672560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11117101725601101010111
2682560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12117101725601101010112
2692560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23115101525601101010123
2702560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24118101825601101010124
2712560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35114101425601101010135
2722560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36120102025601101010136
2732560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11118101825601101020111
2742560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121102125601101020112
2752560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11119101925601101020211
2762560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12116101625601101020212
2772560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11113101325601101040111
2782560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025601101040112
2792560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311411425601101040123
2802560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24182825601101040124
2812560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11182825601101040211
2822560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12169625601101040212
2832560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23195925601101040223
2842560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24154525601101040224
2852560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625601101040511
2862560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11173725601101060111
2872560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12182825601101060112
2882560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23152525601101060123
2892560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2411021025601101060124
2902560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11192925601101060211
2912560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12171725601101060212
2922560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23161625601101060223
2932560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24151525601101060224
2942560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325601101060311
2952560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225601101060312
2962560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111431425602101010111
2972560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12193925602101010112
2982560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11133325601201010111
2992560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221125125601201010122
3002560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331530525601201010133
3012560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย1125121225601201010211
3022560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111612625601201010411
3032560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221629625601201010422
3042560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331225225601201010433
3052560ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11222225601401010311
3062560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11132325601401020111
3072560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111413425601701010111
3082560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221221225601701010122
3092560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11118125601901010111
3102560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12112125601901010112
3112560ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ1111121125601102020711
3122560ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม1111321325601102030111
3132560ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม1111721725601102040111
3142560ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1111821825601102040211
3152560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1112022025601102050111
3162560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1212022025601102050112
3172560ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1111221225601102060111
3182560ปกติปวส.1โยธาโยธา1112212225601102070711
3192560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11151525601102080111
3202560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1111961925602102010111
3212560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1212162125602102010112
3222560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2311961925602102010123
3232560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2411761725602102010124
3242560ทวิภาคีปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1111561525602102020111
3252560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1111211225602102040211
3262560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111717256041020101611
3272560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121717256041020101612
3282560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131818256041020101713
3292560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714112112256041020101714
3302560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1111711725604102020111
3312560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211611625604102020112
3322560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311611625604102020123
3332560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2411711725604102020124
3342560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล611120120256041020201611
3352560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11191925604102030111
3362560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม1111111125604102040111
3372560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12191925604102040112
3382560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1111811825604102040211
3392560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1212012025604102040212
3402560ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง611118118256041020402611
3412560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111111125604102050111
3422560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211541525604102050112
3432560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1112012025604102060111
3442560ม.6ปวส.1โยธาโยธา11195925604102070711
3452560ม.6ปวส.1โยธาโยธา12152525604102070712
3462560ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11127225604102080111
3472560ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11221125604102220111
3482560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11141425604102280211
3492560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11142425606102070711
3502560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11112125601202010111
3512560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี2221232325601202010122
3522560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด1121101025602202020111
3532560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111110125602202040211
3542560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221424425602202040222
3552560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี111117125604202010111
3562560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี2221292925604202010122
3572560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี3321262625604202010133
3582560ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด1121303025604202020111
3592560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111530525604202040211
3602560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11256625606202010111
3612560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11126225606202040211
3622560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11127225604402040411
3632560ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม111111125602702010111
3642560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11125225604702010111
3652560ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111820825601902010111
3662560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111420425604902010111
3672560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า111314325601103040111
3682560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111
3692560ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125601203040211
3702561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111811825611101010111
3712561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1212412425611101010112
3722561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311511525611101010123
3732561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2412112125611101010124
3742561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3512312325611101010135
3752561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3612012025611101010136
3762561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111811825611101020111
3772561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212032025611101020112
3782561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112032025611101020211
3792561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212132125611101020212
3802561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111631625611101030111
3812561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1211931925611101030112
3822561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111431425611101040111
3832561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211811825611101040112
3842561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311721725611101040123
3852561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24191925611101040124
3862561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1112022025611101040211
3872561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211931925611101040212
3882561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311821825611101040223
3892561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411241225611101040224
3902561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112152125611101040511
3912561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11133325611101060111
3922561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12143425611101060112
3932561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23161625611101060123
3942561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24261125611101060124
3952561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111211225611101060211
3962561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211071025611101060212
3972561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา231710725611101060223
3982561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2411291225611101060224
3992561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11198925611101060311
4002561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121814825611101060312
4012561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11115161525612101010111
4022561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114161425612101010112
4032561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี111116125611201010111
4042561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221139125611201010122
4052561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331140125611201010133
4062561ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111143125611201010211
4072561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111831825611201010411
4082561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221426425611201010422
4092561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331725725611201010433
4102561ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า111227225611401010311
4112561ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11146425611401020111
4122561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11110141025611701010111
4132561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221226225611701010122
4142561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111614625611901010111
4152561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12148425611901010112
4162561ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111112125611102020711
4172561ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11115121525611102030111
4182561ปกติปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง111612625611102040211
4192561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11119121925611102050111
4202561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12118121825611102050112
4212561ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1111041025611102060111
4222561ปกติปวส.1โยธาโยธา11134325611102070711
4232561ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125611102080111
4242561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125612102010111
4252561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23121225612102010123
4262561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125612102010124
4272561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111313256141020101611
4282561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131717256141020101713
4292561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141818256141020101714
4302561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325614102020111
4312561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12131325614102020112
4322561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325614102020123
4332561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24131325614102020124
4342561ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225614102030111
4352561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11151525614102040111
4362561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม12141425614102040112
4372561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11141425614102040211
4382561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12151525614102040212
4392561ม.6ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง6111212256141020402611
4402561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111111125614102050111
4412561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211531525614102050112
4422561ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11163625614102060111
4432561ม.6ปวส.1โยธาโยธา11133325614102070711
4442561ม.6ปวส.1โยธาโยธา12121225614102070712
4452561ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11121225614102220111
4462561ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11122225614102280211
4472561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225611202010122
4482561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11122225612202040211
4492561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22222225612202040222
4502561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11227725614202010111
4512561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22227725614202010122
4522561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33227725614202010133
4532561ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11221125614202020111
4542561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125614202040211
4552561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125614202040222
4562561ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11211125614402040411
4572561ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11111125612702010111
4582561ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม1112122256147020101111
4592561ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11122225614902010111
4602561ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11112125611103040111
4612561ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125611203040211

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2359750 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.