ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2557
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 105
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2557ชย.11ยานยนต์ ยานยนต์นายประชาไทย   ไกยฝ่าย28028                 
2557ชย.12ยานยนต์ ยานยนต์นายประชาไทย   ไกยฝ่าย57057                 
2557ชย.13ยานยนต์ยานยนต์นายธวัชชัย   จักษุพันธ์25025                 
2557ชย.14ยานยนต์ ยานยนต์นายธวัชชัย   จักษุพันธ์59059                 
2557ชย.15ยานยนต์ ยานยนต์นายจักรพันธุ์   บุรณะ27027                 
2557ชย.16ยานยนต์ ยานยนต์นายจักรพันธุ์   บุรณะ54054                 
2557ชก.11เครื่องมือกลเครื่องมือกลนายจิรยุทธ์   โชติกุล23225                 
2557ชก.12เครื่องมือกล เครื่องมือกลนายคณันนท์    จันทร์อ่อน 46349                 
2557ชพ.11เครื่องมือกลแม่พิมพ์โลหะนายอินทร์   จงจำ22123                 
2557ชพ.12แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์โลหะนายอินทร์   จงจำ47047                 
2557ชช.11เชื่อมโลหะเชื่อมโลหะนายประยูร   เดือนเพ็ง20121                 
2557ชช.12เชื่อมโลหะ เชื่อมโลหะนายประยูร   เดือนเพ็ง39140                 
2557ชฟ.11ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย26026                 
2557ชฟ.12ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลังนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย54054                 
2557ชฟ.13ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลังนายอักษรทัย   งามแสง26127                 
2557ชฟ.14ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลังนายอักษรทัย   งามแสง52052                 
2557ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่18422                 
2557ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่47350                 
2557ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา24125                 
2557ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา49352                 
2557ชส.11การก่อสร้างก่อสร้างนายราชวัตร   นาจำปา21324                 
2557ชส.12ก่อสร้าง ก่อสร้างนายราชวัตร   นาจำปา44347                 
2557ชส.13ก่อสร้าง ก่อสร้างนายเกษม   วัฒนเศรษฐานันท์22022                 
2557ชธ.11โยธาโยธานายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต19120                 
2557ชธ.12โยธา โยธาน.ส.ศุทธ์หทัย   หารไชย59564                 
2557ชธ.13โยธา โยธาน.ส.ศุทธ์หทัย   หารไชย10010                 
2557ชถ.11สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา61622                 
2557ชถ.12สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา212041                 
2557พบ.11การบัญชีการบัญชีนางปิยวรรณ   ชวลิต14748                 
2557พบ.12การบัญชี การบัญชีนางกฤษณา   จันทร์เทศ25254                 
2557พบ.13การบัญชี การบัญชีน.ส.จริยาพร   กระสังข์05454                 
2557พบ.14การบัญชี (พ้นสภาพ)การบัญชี   167                 
2557พข.11การตลาดการตลาดนางนาตยา   พิมสอน12122                 
2557พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายคำพา   ขันตี94756                 
2557พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2557พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณัทพงศ์   โยธี104050                 
2557พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2557พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   164561                 
2557พค.14คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ้นสภาพ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   51217                 
2557คธผ.11แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์น.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์2911                 
2557คธอ.11อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการน.ส.ธิรณี   แสวงนาม12324                 
2557กทท.11การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรมนางพัชรนันท์   ทองแดง73946                 
2557กทท.12การโรงแรม การโรงแรม   02020                 
2557ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายมรุต   นามบุญ241236                 
2557ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศนายมรุต   นามบุญ261238                 
2557ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศ(พนสภาพ) เทคโนโลยีสารสนเทศ   224                 
2557ทวิ-ชย.11ยานยนต์ ทวิภาคียานยนต์นายบุญนาน   มากสิงห์15116                 
2557ทวิ-ชย.12ยานยนต์ ทวิภาคียานยนต์นายบุญนาน   มากสิงห์31031                 
2557สอผ.11เทคนิคการผลิตเครื่องมือกลน.ส.สุมาลี   เทพเกษตรกุล28028                 
2557สพพ.11เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะนายธนกร   สุขส่ง11011                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0289679 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.