คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สุรีย์พร   นาคูณ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(สวนพฤษาศาสตร์)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-218
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-28
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-12
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹--------- 2000-1306 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
พบ.12
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
645 
ชฟ.14,ชฟ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
กทท.11
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชส.14,ชส.13
645 
ชค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชธ.14,ชธ.13
645 
ทส.32,ทส.31
กิจกรรม
กิจกรรม
645 
ชฟ.13,ชฟ.14
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹--------- 20000-1301 ---------›
พค.13
645 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชค.11
โฮมรูม
645 
‹--------- 2001-1003 ---------›
ทส.32,ทส.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชถ.11,ชถ.12
645 
พค.13
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชฟ.14,ชฟ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ