คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อรณิชา   เดือนเพ็ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น0-4-28
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3200-0002หลักการขาย3-0-39
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ2-2-34
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-33
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-33
3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3200-0002 ---------›
มบบ.13
‹--------- 3200-0002 ---------›
มบบ.14
มบต.111 มบบ.14
‹--------- 20200-1004 ---------›
กทท.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3202-2002 ---------›
สบต.11
‹--------- 3200-0007 ---------›
มบต.111
มบบ.13
‹--------- 20200-1004 ---------›
พค.13
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20200-1004 ---------›
กทท.12
‹--------- 20200-1004 ---------›
พค.13
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3202-2007 ------------------›
สบต.11,มบต.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3200-1002 ---------›
สบค.11
‹--------- 3202-2003 ---------›
มบต.21
โฮมรูม
มบต.21 มบต.21,มบต.111
‹--------- 3200-0002 ---------›
มบต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3200-0006 ---------›
มบต.211
‹--------- 3001-1001 ---------›
มบต.111,มบต.21
‹--------- 3200-1002 ---------›
สบค.11
สบต.11 มบต.211 มบต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ