คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23 3
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 2
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 3
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-16-19 28 26
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางกาญจนา ถามุลเลศ  นางกาญจนา ถามุลเลศ
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
 นางกาญจนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง  น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางกาญจนา ถามุลเลศ  นางกาญจนา ถามุลเลศ  น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง  น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
645 
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
 น.ส.ศิรินทรา  น.ส.ณัฐกฤตา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
544 
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
 น.ส.ศิรินทรา
645 
 น.ส.สุรีย์พร
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  นางกาญจนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ