คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1006กฎหมายแรงงาน1-0-17
 จำนวนชั่วโมงสอน  7  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
ชย.25,ชย.26
533 
ชย.23,ชย.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
ชพ.12,ชพ.11
533 
ชส.14,ชส.13
533 
ชย.22,ชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
533 
ชส.11,ชส.12
533 
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ