คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 4
2106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 6
2106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 6
2106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22 2
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 2
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
2001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2000-1201 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
2000-1201 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
645 
2000-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สุรีย์พร
2000-9206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ครูจีน 1
2000-9206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ครูจีน 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
2000-1401 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
525 
2000-1401 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
533 
2001-1006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.พิมพ์พัชชา
645 
2000-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
645 
2000-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
2106-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายราชวัตร นาจำปา
2106-1003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
2100-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายนิกร
2100-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายนิกร จันทร์เทศ
2100-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายนิกร จันทร์เทศ
2100-1301 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายนิกร จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
โฮมรูม
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
2106-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายอภิชัย มีศิลป์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
2000-1601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายจ้าง พละ1
2000-1601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายจ้าง พละ1
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
2106-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ