คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  18-18-25 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอธิวัฒน์
‹------------------ 2100-1005 ------------------›
 นายอธิวัฒน์ เจริญตา
735 
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1001 ----------------------------›
 นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
741 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
735 
‹--------- 2104-2101 ---------›
 นายจำเริญ ทอนบุญมา
723 
‹--------- 2001-1001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 2000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
534 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
โฮมรูม
645 
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 2000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายจ้าง พละ1
632 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ